NYHETSARKIVET
13 jun 2018 12:35
Allra begär omprövning av kvarstadsbeslut
Allras juridiska företrädare Gernandt & Danielsson har skickat in en begäran om omprövning av kvarstadsbeslut till Stockholms tingsrätt. Yttrandet och begäran, som advokatbyrån skriver är mycket brådskande hänvisar till Pensionsmyndighetens stämning mot fondbolaget Allra Asset Management och kvarstaden på tillgångar värda 5,5 miljoner euro samt 15,4 miljoner dollar.

Som vi redan rapporterat har Pensionsmyndigheten yrkat att tingsrätten i hemlighet förordnar om kvarstad på så mycket av Allra Asset Managements egendom att yrkat belopp, i kronor motsvarande 190 miljoner, kan antas bli täckt vid utmätning. Nu var hemlighetsmakeriet onödigt till slut eftersom Pensionsmyndighetens stämning röjdes tämligen omgående via medier, vilket vi också rapporterade om igår.

Nu har Allras advokater Marcus Johansson och Daniel Waerme på Gernandt & Danielsson kommit in med ett yttrande på 85 sidor där man bland annat yrkar att tingsrätten "omedelbart häver förordnandet om kvarstad på så mycket av bolagets tillgångar att Pensionsmyndighetens fordran om 5 542 430 EUR och 15 420 485 USD kan antas bli täckt."

Dessutom skriver man att stämningen inte var oväntad och att bolaget därför inte undandragit tillgångar från Allra eller andra koncernbolag. Istället har stora resurser lagts ner på Allras kommande processer mot Pensionsmyndigheten, inklusive genstämningen. Därför saknas det skäl att tro att tillgångar som behövs för att bekosta processerna skulle undandras.

Vidare står följande i yttrandet:

"Allra yrkar att tingsrätten omedelbart häver förordnandet om kvarstad på Allras bankmedel jämlikt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 655/2014 och som framgår av aktbilaga 4 och 5. Allra bestrider Pensionsmyndighetens yrkande om kvarstad jämlikt 15 kap. 1 och 5 §§ rättegångsbalken. Allra bestrider Pensionsmyndighetens yrkande om kvarstad på bankmedel jämlikt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 655/2014."

Advokaterna skriver i yttrandet också att Pensionsmyndighetens stämningsansökan är 161 sidor lång med 712 bilagor och att man därför inte ska kommentera varje enskilt påstående som Pensionsmyndigheten gör där.

"Detta beror inte på att Allra inte har svar - tvärtom. Det beror uteslutande på att Allra givet den knappa tid som stått till bolagets till förfogande inte har möjlighet att kommentera allt som görs gällande i Pensionsmyndighetens stämningsansökan", enligt yttrandet.

Det står också att Allra "tids nog" kommer förklara hur alla de påståenden Pensionsmyndigheten gör är felaktiga. I en av de sammanfattande punkterna i inledningen skriver advokaterna också att "Pensionsmyndighetens syfte tycks vara att frånta Allra möjligheten att försvara sig genom att frysa de medel som behövs för processerna" samt att "Pensionsmyndigheten har redan backat på flera centrala punkter. Man är kort sagt ute i ogjort väder."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561