NYHETSARKIVET
5 okt 2018 12:22
ProSkandia verkar vilja kratta manegen för ombildning av Skandia
Ägarföreningen ProSkandia med 10 000 medlemmar är en frivilligorganisation som tagit som som sin uppgift att representera kundernas intressen på försäkringsmarknaden och mer specifikt, Skandias försäkringstagares intressen.

Föreningen ProSkandia har inte varit inbjuden av regeringen att svara på remissen om en ny reglering för tjänstepensionsföretag men har trots det skickat in ett eget remissvar, något som vem som helst har rätt att göra.

Föreningen tar än en gång upp frågan om varför tjänstepensionsföretag ska ha ett annat skydd, läs lägre kapitalkrav, något som man debatterat under processen. Den reglering som regeringen fastnat för verkar dock vara tillräcklig för föreningen som skriver:

"Vi har i grunden mycket svårt att förstå att behovet av skydd för tjänstepensionsförsäkringar är mindre än behovet av skydd för andra pensionsförsäkringar. Vi kan, med den utgångspunkt som promemorian har, dock godta förslaget på den centrala punkten om konfidensnivån. En lägre nivå än den som gäller enligt försäkringsrörelselagen förutsätter dock enligt vår mening en stor grad av följsamhet till övriga skyddsregler för kunder i försäkringsrörelselagen. Vi tycker med denna utgångspunkt att promemorian är välskriven med ett balanserat innehåll och ser positivt på mycket av det som sägs där."

Fast riktigt nöjd är inte föreningen med konfidensnivån som nu i lag ska spikas till 98 procent för tjänstepensionsföretagen medan det är 99,5 procent som gäller för försäkringsbolag som tillämpar Solvens 2.

"Med hänsyn taget till att samma försäkringsprodukter förekommer både som tjänstepensioner och privata försäkringar känns det ologiskt att kapitalkraven är olika."

ProSkandia oroas över är att mäklarprovisioner, det som kallas förutbetalda anskaffningskostnader, inte längre ska få räknas in i kapitalbasen för tjänstepensionsföretagen, något som ProSkandia ogillar och skriver att man inte hittar något stöd för den inställningen i EU-regler, vilket regeringen hänvisar till i promemorian och skriver:

"Eftersom förutbetalda anskaffningskostnader kan uppgå till miljardbelopp för vissa bolag och därmed ge ett icke oväsentligt tillskott till kapitalbasen anser vi ur konsumentsynpunkt att tjänstepensionsbolagen som hittills bör få räkna in dem i kapitalbasen."

Pensionsnyheterna gör en mycket hastig reflektion att ProSkandia inte verkar utesluta att Skandia en vacker dag skulle vilja separera sina bestånd och ansöka om att bli tjänstepensionsföretag och då vill jämna banan för att man då skulle kunna ta in förutbetalda anskaffningskostnader i kapitalbasen, något som inte är tillåtet enligt Solvens 2.

Ytterligare en indikation på intresset för ombildning är att ProSkandia också tycker att det ska vara tillåtet att övergångsvis ha kvar mindre bestånd av privata försäkringar i tjänstepensionsföretag och skriver:

"Ett litet bestånd av privata försäkringar borde tillåtas för tjänstepensionsföretag Många försäkringsgivare med en utpräglad tjänstepensionsprofil har trots att ingen nyteckning sker av "privat" försäkring svårt att under några få år avveckla privatbeståndet."

Man vill också gärna se att privata tjänstepensioner för egenföretagare, som Skandia har i en stor mängd, borde kunna klassas som tjänstepensioner.

Föreningens remissvar är undertecknat av ordförande Leif Hansson och nu återstår att se hur regeringen väljer att beakta föreningens synpunkter. Och om Skandia verkligen vill separera sitt bestånd och låta tjänstepensioner regleras i den nya formen tjänstepensionsföretag.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561