NYHETSARKIVET
8 nov 2018 13:46
Skandia spökskriver lagändring för att klara ombildning till tjänstepensionsföretag
Skandia har arbetat med en dåres envishet för att få regeringen att ändra i den kommande IORP-lagstiftningen. Detta för att göra det möjligt för Skandia att dela upp sitt bestånd av tjänstepensionsförsäkring och övrig livförsäkring.

Tjänstepensionsbeståndet skulle då hamna i ett tjänstepensionsföretag och därefter kunna följa den nya svenska lagen för tjänstepensionsföretag och regleras under den.

Det Skandia framför allt vill är att kunna få de något mildare kapitalkrav som gäller för tjänstepensionsföretagen, istället för det strängare Solvens 2, som gäller för försäkring.

Här stöter Skandia på patrull, eftersom man organisatoriskt efter en ombildning både har en bank, Skandiabanken, ett Solvens 2 bestånd för övrig livförsäkring och så tjänstepensionsbeståndet. Det gör att man träffas av såväl bankernas regler CRD 4, Solvens 2 och IORP 2. Med en sådan organisation träffas man av EU-reglerna för finansiella konglomerat, något som stökar till saken.

I finansiella konglomerat bestäms kapitalkravet utifrån vilken del av dotterföretagens verksamhet, försäkring eller bank, som är störst. I Skandias fall är det försäkringssektorn.

När försäkringssektorn är störst enligt konglomeratreglerna så betraktas moderföretaget som ett försäkringsföretag, varvid Solvens 2 ska tillämpas när man räknar fram kapitalkravet. "Det får allvarliga och icke önskvärda konsekvenser för gruppens samlade kapitalkrav", skriver Skandia i ett brev till departementet som Pensionsnyheterna hittat.

Problemet ligger i att regelverket utgår från begreppet "reglerat företag" och dit ska inte tjänstepensionsföretagen räknas in. Det gillar inte Skandia som efter en mödosam och komplicerad separation av sina bestånd ändå skulle regleras enligt Solvens 2-reglerna. Detta eftersom försäkringsbeståndet efter en ombildning skulle bli störst och då är det Solvens 2 som ska gälla för en grupp.

Det här har Skandia redan påpekat i ett extra remissvar på regeringens promemoria om tjänstepensionsföretagen men verkar inte tycka att det räcker för att lagstiftaren ska förstå allvaret i konsekvenserna för Skandia. Man har därför varit på lobbyvisit på finansdepartementet och nu även skickat ett brev med rubriken "Återkoppling från mötet den 24 oktober".

Skandia kommer i brevet med handräckning till departementet där man spökskriver två alternativ till lagändringar, som skulle möjliggöra Skandias planer.

Alexanderhugget skulle innebära att den svenska lagstiftningen får ny utformning så att tjänstepensionsföretagen i den nya lagen skulle definieras som "reglerat företag".

Det skulle göra att det nya tjänstepensionsföretag som Skandia vill få till, skulle kunna följa tjänstepensionsregelverket och slippa Solvens 2.

Nu återstår att se om lagstiftaren håller med Skandia om problemet och att man tycker att det är så viktigt att man går in och ändrar i lagförslaget.

På finansdepartementet har man i dagsläget inga kommentarer till Skandias "återkoppling" från lobbymötet utan där heter det bara att man "analyserar frågan".
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561