NYHETSARKIVET
6 dec 2018 14:26
EXTRA: HFD mildrar Skatterättsnämndens förhandsbesked om skatt på rådgivning
För en liten stund sedan kom Högsta Förvaltningsdomstolens dom i målet om vilken typ av rådgivning som en anställd ska kunna tillhandahållas av en arbetsgivare utan drabbas av förmånsskatt.

Frågan föranleddes av frågor som ställdes av två anställda vid Astra Zeneca i Södertälje, Ulf Holmgren och Andreas Ros, som ville veta vilken typ av rådgivning som har ett ekonomiskt värde och i så fall om den ska vara förmånsskattepliktig.

Man hade är två alternativ, det första bara omfattade rådgivning kring de av arbetsgivaren utfästa förmånerna, läs tjänstepension.

Alternativ 2 var lite extra allt och skulle då rymma rådgivning även om andra förmåner till exempel den anställdes allmänna pension, övriga tjänstepensioner och andra tillgångar samt olika familjerättsliga frågor.

I domen finner HFD att rådgivning som ges när det gäller pensionsförmåner som arbetsgivaren utfäst är rådgivningen inte skattepliktig om den handlar om val och dispositioner som de anställda kan göra kring sin tjänstepension:

”Den pensionsvägledning som omfattas av fråga 1 avser enbart de pensionsförmåner som arbetsgivaren har utfäst och för vars tryggande denne har rätt till avdrag. Vägledningen består av en genomgång av de olika alternativ som den enskilde kan välja mellan och råd till denne baserade på uppgifter om vederbörandes ekonomiska situation, familjesituation, riskbenägenhet och kvarstående tid till pensioneringen.”

”Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening är denna rådgivning närmast att betrakta som en nödvändig förutsättning för att den anställde ska kunna bilda sig en uppfattning om omfattningen av de pensionsförmåner som följer med anställningen och om vad de olika alternativ som denne har att ta ställning till innebär. Utfästelsen om pension är en del av anställningsavtalet och vad det ytterst handlar om är att den anställde ska förstå innehållet i detta avtal och vara medveten om konsekvenserna av de olika handlingsalternativ som regleras i det. Mot den bakgrunden kan vägledningen inte betraktas som en förmån för den anställde.”

Här är alltså Högsta Förvaltningsdomstolen mildare i sin bedömning än vad Skatterättsnämnden var i sitt förhandsbesked som meddelades den 16 april 2018.

När det gäller den mer omfattande rådgivningen, det som kallades alternativ 2 av sökandena, som innebar mer omfattande och heltäckande rådgivning tycker domstolen att Skatterättsnämndens bedömning håller och skriver:

”När det gäller den pensionsvägledning som avses i fråga 2 blir bedömningen en annan. Den rådgivning som sker inom ramen för denna vägledning är betydligt mer omfattande än den i fråga 1 och avser även den allmänna pensionen och den anställdes övriga privatekonomi liksom olika familjerättsliga frågor. I likhet med Skatterättsnämnden anser Högsta förvaltningsdomstolen att den vägledningen får anses utgöra en förmån med ett ekonomiskt värde för de anställda.”

”Pensionsvägledningen i fråga 2 utgör således en skattepliktig förmån för de anställda om ingen bestämmelse om skattefrihet är tillämplig. En sådan bestämmelse utgör undantag från huvudregeln om skatteplikt för inkomster från anställning och bör därför tillämpas restriktivt (HFD 2015 ref. 1 och HFD 2016 ref. 80).”

Pensionsnyheterna återkommer i morgondagens utgåva med mer information och kommentarer kring det länge emotsedda beskedet. Men redan idag kan konstateras att det mesta av dagens rådgivningstjänster inte kommer att medföra skatteplikt för de anställda, så länge som man inte inkluderar råd som ligger utanför de valmöjligheter som finns utanför den av arbetsgivaren utfästa tjänstepensionsförmånen.

Domen har målnummer 2614-18.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561