NYHETSARKIVET
8 feb 2019 12:52
Äntligen - promemorian om höjda åldersgränser nu offentlig
Pensionsnyheterna har nu tagit del av den försenade promemorian om "Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem".

Den skickades i måndags till 124 remissinstanser och föregicks av ett pressmeddelande från regeringen.

I promemorian presenteras ett antal förslag som i enlighet med pensionsöverenskommelsen ska genomföras 2020 och en analys av de förväntade konsekvenserna av dessa förslag. Dessutom innehåller promemorian ett flertal förslag som ska genomföras 2023 och 2026.

I promemorian skriver arbetsgruppen som arbetat fram den att många delar av förslagen är likartade med de förslag som har lämnats av Pensionsåldersutredningen och som redan har remissbehandlats.

Eftersom det har gått en relativt lång tid sedan utredningens förslag remitterades och kan det inte uteslutas att remissinstansernas syn på förslagen har ändrats. Därför remitteras arbetsgruppens förslag nu som en helhet, skriver arbetsgruppen.

Förslaget går ut på att arbetsgruppen föreslår att ett nytt åldersbegrepp införs i socialförsäkringsbalken. Det nya åldersbegreppet, riktålder för pension, ska fungera som ett riktmärke för de individuella pensionsbesluten. Riktåldern ska räknas upp med hänsyn till medellivslängdens utveckling. Den ska beräknas för första gången 2020 och tillämpas från och med 2026. Baserat på den senaste befolkningsprognosen från SCB beräknas riktåldern då bli 66,96 år vilket generöst avrundas till 67 år.

Arbetsgruppen skriver: "För att lagstiftarens avsikter ska vara tydliga och ge effekt föreslås att dagens åldersgränser i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem knyts till riktåldern".

Arbetsgruppen föreslår att åldersgränsen när inkomstgrundad ålderspension i form av inkomstpension och premiepension tidigast kan lämnas ska höjas i tre steg: År 2020 ska
den höjas från 61 till 62 år, 2023 ska den höjas till 63 år. År 2026 ska den knytas till att vara tre år lägre än riktåldern för pension, vilket innebär att åldersgränsen då bedöms bli 64 år.

Det föreslås också att åldersgränsen när garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd tidigast kan lämnas ska höjas från 65 till 66 år 2023. År 2026 ska åldersgränsen knytas till riktåldern för pension vilket innebär att åldersgränsen då bedöms bli 67 år.

En undantagsbestämmelse föreslås införas som ger fortsatt rätt till garantipension från 65 års ålder i de fall den enskilde uppfyller ett särskilt förvärvsvillkor.

Förvärvsvillkoret ska anses uppfyllt om den enskilde vid 65 års ålder under minst 44 år har haft pensionsgrundande inkomst som för vart och ett av åren har uppgått till lägst två inkomstbasbelopp.

De pensionsrelaterade åldersgränserna i socialförsäkringssystemet i övrigt och i arbetslöshetsförsäkringen, liksom åldersgränserna i etableringslagen, lagen om vissa kommunala befogenheter och i lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända föreslås också anpassas till de höjda åldersgränserna i pensionssystemet.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561