NYHETSARKIVET
13 feb 2019 12:28
Ekofin vill inte ändra finansieringsmodell för ESMA och EIOPA
EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möttes i går i Ekofin. På mötet fattade ministrarna beslut om finansiell tillsyn. Det skriver regeringen på sin webbsida.

Sedan Ekofinmötet i januari hade det rumänska ordförandeskapet arbetat fram en kompromiss, som samtliga medlemsstater kunde ställa sig bakom. Ministrarna enades om en allmän inriktning om en översyn av det europeiska systemet för finansiell tillsyn. Syftet med förslaget är bland annat att förbättra konvergensen i tillsynen på finansmarknadsområdet samt stärka bekämpningen av penningtvätt och terrorismfinansiering.

Rådet föreslår att man förbättrar det nuvarande systemet för tillsynskonvergens i syfte att öka processens effektivitet, samstämmighet och allmänna överblickbarhet. I rådets ståndpunkt införs nya verktyg, till exempel utarbetande av en strategisk tillsynsplan på EU-nivå, samtidigt som man förstärker befintliga mekanismer som inbördes utvärderingar och samråd med intressegrupper.

Rådet vill också att den nuvarande styrningsstrukturen ses över, men håller fast vid principen om att beslut måste fattas av tillsynsstyrelsen och ser till att de nationella behöriga myndigheterna har en viktig roll i de europeiska tillsynsmyndigheternas förvaltningsstruktur: beslut bör inte fattas om en majoritet av de nationella tillsynsmyndigheterna motsätter sig detta.

När det gäller finansieringen av myndigheterna vill inte rådet ändra i det nuvarande systemet med bidrag som delvis kommer från EU:s budget, delvis från de nationella behöriga myndigheterna.

Reformen innebär också att befogenheterna för var och en av de tre europeiska tillsynsmyndigheterna ses över. Rådet rekommenderar att ESMA ges befogenhet att utöva direkt tillsyn över kritiska referensvärden och tjänster som erbjuder konsoliderade transaktionsdata som omfattar alla transaktioner i både aktierelaterade och icke‑aktierelaterade instrument i EU, "tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation". Dessutom föreslår rådet att informationsutbytet och samarbetet mellan nationella myndigheter ska stärkas och att de europeiska tillsynsmyndigheterna tar bättre hänsyn till gränsöverskridande verksamheter.

Förhandlingar med Europaparlamentet inleds i morgon med målet att nå en slutlig överenskommelse innan parlamentets mandatperiod är slut senare i vår.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561