NYHETSARKIVET
14 feb 2019 13:06
Oenigt om hur mejlbeslaget på Allra ska prövas i mellandom
Ekobrottsmyndighetens beslag av mejlservern på Allras kontor som ledde till att åklagaren kunde läsa allt som de inblandade kommunicerat med varandra har, som nämnts, lett till att Pensionsmyndighetens stämning av Allra kanske inte kan genomföras.

Anledningen är att det kommit med mejl mellan företrädare för Allrabolagen och deras advokater och att dessa konversationer kunnat läsas av myndigheterna. Det är något som, enligt Allras advokater, står i strid med Europakonventionens krav på att advokater ska kunna tala fritt med sina klienter - utan att myndigheterna hör eller kan läsa vad de säger.

Allras advokater anser att det faktum att EBM dessutom lånat ut uppgifterna till Pensionsmyndigheten som använt dem i sin stämning mot Allra gör saken etter värre.

Tingsrätten har bestämt att man i en så kallad mellandom ska avgöra om den röjda advokatsekretessen innebär att rättegången ska ställas in.

Tingsrätten har skickat förslag på två frågor som man vid ett sammanträde mellan parterna och tre domare ska pröva för att se om man kan gå vidare eller inte.

De handlar dels om att Pensionsmyndigheten "olovligen" fått tillgång till den beslagtagna hårddisken. Om rätten anser att så är fallet ska man i så fall svara på att "Allras rätt till en rättvis rättegång blivit oåterkalleligen undergrävd så att skadeståndstalan ska avvisas eller ogillas".

Här är det mycket som står på spel och parterna i konflikten är förstås inte överens om tingsrättens förslag till frågor.

Allras advokater menar i en, som vanligt, ordrik inlaga att hårddisken i fråga inte tagits i beslag utan kopierats och tycker man ska vara noga med fakta. Man tycker vidare att frågan är för snävt formulerad och anser att den bör vidgas så att man kan pröva tilltaget med hårddisken mot Europakonventionen och svensk grundlag. Och dessutom anser man att det är för begränsande att bara prata om att man olovligen fått del av materialet utan vill att tingsrätten prövar om det finns "positivt lagstöd" för åtgärden och om man tycker det vill man veta hur det man kallar "intrånget" rimmar med bedömningen av "lagstiftningens rättsstatliga kvalitet" och skriver:

"Fråga 1 kan också ge sken av att ta som sin utgångspunkt att det ska konstateras något fel specifikt hos Pensionsmyndigheten. Detta är emellertid inte en förutsättning enligt gällande rätt. Frågan handlar istället om huruvida det skett ett otillåtet intrång i förtrolig kommunikation, vilket staten som helhet har en positiv förpliktelse att förhindra".

Allra avslutar med att begära att man tycker att advokatsamfundet ska få yttra sig över advokatsekretessfrågorna i ärendet.

Nu återstår att se om tingsrätten håller med Allra om att man bör vidga frågorna eller "bevistemat" och formulerar om sig.

Allras inlaga inkom den 12 februari.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561