NYHETSARKIVET
12 apr 2019 12:42
Skandia planerar ytterligare institutionella fonder i år
Livbolaget Skandia lanserade sina första institutionella fonder för fem år sedan och planerar under 2019 att lansera nya. Det skriver bolaget i sin års- och hållbarhetsredovisning, som publiceras i sin helhet idag.

De institutionella fonderna fokuserar på alternativa investeringar och ger större investerare möjlighet att investera i utvalda tillgångsslag tillsammans med Skandia. Under 2018 nytecknade de professionella investerarna också en miljard med Skandia vilket innebär att det idag förvaltas totalt 11 miljarder kronor i det institutionella sparandet.

"Fonderna riktar sig mot professionella investerare och är främst avsedda för större belopp. Som investerare i Skandias institutionella fonder får kunden exponering mot samma tillgångar och samma förvaltning som Skandias egna livbolag, i nuläget främst fastigheter, banklån och onoterade aktier, så kallade buyout-investeringar", skriver Skandia i rapporten.

När det gäller Skandias fondbolag har styrelsen under 2018 antagit ett mål om att alla aktiva fonder ska ta hänsyn till hållbarhet i förvaltningen. Varje fonds informationsbroschyr innehåller beskrivningar av hur den arbetar med hållbarhet. En rapport ska komma under 2019 för varje fond som en uppföljning av fondbolagets hållbarhetsarbete, enligt rapporten.

Under 2018 fokuserade bolaget på den traditionella livportföljens motståndskraft mot klimatrisker. Ett större arbete påbörjades för att bedöma klimatriskerna i livportföljen samt i några blandfonder.

"Inom ramen för det arbetet har både fysiska risker kopplade till klimatförändringar, såsom skador till följd av torka, över¬svämningar och stormar, samt omställningsrisker till följd av ökade regleringar, teknikskiften och förändrade konsumentbeteenden bedömts. Syftet har framförallt varit att få bättre information kring hur klimatriskerna kan påverka innehaven i den traditionella livportföljen samt att få ett diskussionsunderlag kring långsiktig investeringsstra¬tegi utifrån ett klimatperspektiv. Analysen visar att livportföljen, tack vare dess diversifiering och riskspridning, i dagsläget är bra rustad för att möta klimatförändringarna. Vi kommer nu gå vidare för att ytterligare utveckla vårt arbete på klimatområdet", skriver Skandia i sin rapport.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561