NYHETSARKIVET
12 maj 2019 12:58
Bexhed går emot Andelius – Unionen fick ändra avtalet för de kabinanställda
I går skrev vi om förhandlingen i målet mellan Unionen och SAS och det vittnesmål som försäkringsjuristen Per Andelius lämnade i Stockholms Tingsrätt i går. Hans vittnesmål utgår från ett utlåtande som han gjort i målet och där han anser att de kabinanställda berövats sin rätt till 60 års pensionsålder. (Notera att Pensionsnyheterna rättat korrekturfel i gårdagens artikel, sist i dagens nyhetsbrev).

Unionen, som tidigare fått del av Andelius utlåtande, har beställt och fått ett rättsutlåtande av Andelius tidigare chef på Skandia, juristen Jan Mikael Bexhed på Calissendorff Swarting Advokatbyrå KB.

Bexhed skriver i sitt rättsutlåtande att Unionen varit i sin fulla rätt att skriva under avtalet under 2012 och menar att ITP-planen inte riktigt passar in de lagar som reglerar försäkringsverksamhet eller försäkringsavtal.

"Tjänstepensionsförsäkring till tryggande av ITP-planen är således en särpräglad för-säkringsform som i flera väsentliga avseenden skiljer sig från annan livförsäkring och pensionsförsäkring", menar han och påpekar att Försäkringsinspektionen (numera Finansinspektionen) redan på 60-talet påpekade att ITP-planen skilde sig från individuell försäkring.

"Dåvarande Kungl. Försäkringsinspektionen (numera Finansinspektionen) medgav redan i samband med att det första avtalet om ITP ingicks mellan arbetsmarknadsparterna att försäkring som tecknas till tryggande av ITP-pensioner får avvika från vissa principer som normalt anses böra tillämpas på livförsäkring, bl.a. gäller det att den s.k. pensionstilläggsmetoden får tillämpas i stället för den inom livförsäkringen sedvanliga kontributionsprincipen."

Bexhed hänvisar till den svenska modellen som innebär att avtalsparterna, lite tillspetsat, kan agera utan att bry sig om kollisioner med annan lagstiftning. Ett exempel på detta har ju varit att nivån på hur mycket man kunde ha avdragsrätt för i inkomstskattelagen tidigare rymdes i begreppet "Allmän pensionsplan" och som i praktiken betydde att de premier som betalades för kollektivavtalad tjänstepension alltid var avdragsgilla. Parterna bestämde alltså indirekt det kvantitativa kravet för avdraget.

Bexhed skriver:
"Lagstiftaren har gett parterna denna frihet då det historiskt visat sig att de kan agera under det ansvar som avtalsfriheten innebär och att de kan ta det övergripande ansvar som samhällsekonomin och allmänna intressen ibland kräver, även om andra utfall skulle vara önskvärda från det enskilda medlemsföretagets perspektiv och/eller den enskilde anställdes perspektiv. Det är denna avtalsfrihet som brukar kallas "den svenska modellen"."

I sakfrågan menar Bexhed att de kabinanställda som haft en förmån av 60 års pensionsålder inte har någon individuell förmån utan att den ändring till 65 års pensionsålder bara är att se som en ändring av ITP-planen, något som skett vid flera tillfällen historiskt.

"I nu aktuellt fall har lämnade pensionslöften avsett ITP enligt vid var tid gällande kollektivavtal. Pensionslöften har tryggats genom att arbetsgivaren - SAS -har tecknat ITP-försäkring hos Alecta. Några individuella pensionsavtal och/eller försäkringsavtal har inte ingåtts för berörda anställda. De pensioner som är omtvistade hade inte börjat uppbäras (utbetalas) då 2012 års kollektivavtal började gälla. Vid sistnämnda förhållanden strider avtalet inte mot principen att kollektivavtal med bindande verkan inte kan ingås avseende "intjänade eller enskilda rättigheter"."

Knäckfrågan här blir nog om det varit individuella rättigheter som de kabinanställda tyckt sig ha gått miste om med sitt egna sparande till 60-årspensionen eller om det varit en ensidig utfästelse från arbetsgivaren, som sedan tryggats i Alecta.

Bexhed avslutar med att ge carte blanche till Unionen med följande rader:

"Min bästa bedömning (är) att det kollektivavtal som ingicks 2012 om ändrad pensionsålder inte strider mot gällande principer för kollektivavtal eller mot gällande rätt på annat sätt. Vare sig Fackförbundet Unionen, som ingått avtalet som central facklig organisation, eller Alecta har därför agerat felaktigt."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561