NYHETSARKIVET
5 jul 2019 11:17
Konsumentverket ser brister i försäkringsbolagens informationsgivning
Försäkringsföretag och förmedlare behöver vidta åtgärder för att förbättra sin informationsgivning till kunder när försäkringar tecknas. Just nu finns det brister i tydligheten som behöver kompletteras eller förtydligas.

Den slutsatsen drar Konsumentverket i sin slutförda granskning av hur försäkringsbolagens och förmedlarnas efterlevande av IDD ser ut. Granskningen inleddes i april och är en del av Konsumentverkets kontinuerliga arbete för att se till att begriplig information vid köp av försäkringar lämnas till kunderna. Det är det femte i sitt slag som myndigheten gör sedan 2011, men den första som utgår ifrån informationsbestämmelserna i lagen om försäkringsdistribution (LFD).

Konsumentverkets slutsatser i promemorian son nu lämnas siktar på återkommande mönster hos försäkringsföretagen och förmedlarna och nämner därför inte enskilda distributörer.

Den vanligast förekommande bristen är hur informationen om kundernas möjligheter att kostnadsfritt framställa klagomål och få tvister prövade utanför domstol utformas. Sådana upplysningar är viktiga för att kunderna ska kunna tillvarata sina rättigheter, påpeka felaktigheter och i samband med det informeras om vem de kan vända sig till för vägledning, skriver Konsumentverket.

Ett annat problem som granskningen kom fram till är hur och när bolagen lämnar information. Distributörer använder flera olika dokument för att informera om distributionen, vilket är naturligt vad gäller rådgivningsdokument och produktfaktablad, som är särskilda dokument. Men att övergripande information om distributionen också lämnas i olika dokument försvårar för konsumenten att få en överblick samt veta var exakt de kan förvänta sig att hitta informationen, menar Konsumentverket.

Informationen om ersättningsmodellerna, framför allt för olika typer av försäkringsbaserade investeringsprodukter, är också svår för konsumenterna att förstå. Ibland anges vissa ord utan att förklaras och ett annat problem är att nivåerna ofta anges som intervaller i procent, vilket gör ersättningen svår att förutse. En annan brist är otydligheten i vilka ersättningar går till förmedlarbolaget och hur den faktiska anställda förmedlaren ersätts.

Det riktas även lite kritik mot att flera bolag fick påminnas om att svara och att det i flera fall gavs anstånd. Konsumentverket uttrycker förståelse för att det kan finnas skäl för att behöva mer tid men uppger samtidigt att dröjsmålen var förvånande med tanke på att den här informationen ska finnas tillgänglig och att regelverket vid granskningens start redan funnits i över ett halvår.

Rent generellt konstaterar dock Konsumentverket att distributörerna i granskningen i stort sett lämnar den information de ska enligt LFD.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561