NYHETSARKIVET
25 nov 2019 12:59
Så ska finansdepartementet hantera bakläxorna från finansutskottet
På finansdepartementet har man nu dragit igång arbetet med att försöka finna lösningar på de problem som utskottsmajoriteten hittade i tjänstepensionsföretagsproppen.

Som vi berättat tidigare tillstyrkte utskottet propositionen men man hade ett antal punkter där man ville att regeringen skyndsamt skulle återkomma med förslag på förändringar.

Det handlade då bland annat om ändringar av kapitalkraven för tjänstepensionsföretagen, egenföretagares möjligheter att teckna tjänstepensioner i tjänstepensionsföretag och hanteringen av så kallade tilläggsförsäkringar.

Det sistnämnda handlar om rena riskförsäkringar i tjänstepensionsplaner, till exempel efterlevandeskydd och premiebefrielser. Dessa kan enligt den klubbade lagen meddelas av tjänstepensionsföretag som hanterar ålderspensioner.

På finansdepartementet har man nu börjat arbeta med frågan och enligt kanslirådet Johan Hedberg är det första steget att analysera vad som bör göras med anledning av de olika tillkännagivandena.

- Vissa av tillkännagivandena avser klart avgränsade områden medan andra är mera allmänt hållna. Vi kommer nu att utreda frågorna och lämna förslag i en promemoria som senare ska remissbehandlas, säger Johan Hedberg till Pensionsnyheterna.

Han påpekar att utskottet varit tydligt med en punkt som handlar om egenföretagares möjligheter att teckna tjänstepensionsförsäkringar i IORP-bolag, en möjlighet som finns i direktivet men som den svenska lagstiftaren valt bort.

- Den möjligheten fanns även i IORP 1 men den valde lagstiftaren i Sverige redan 2005 att inte utnyttja. Detta eftersom man såg problem med att särskilja egenföretagares tjänstepensioner från privata försäkringar. Men nu vill utskottets majoritet att vi ska skapa en sådan möjlighet, säger Johan Hedberg.

Här kan misstänkas att Skatteverket kommer att vilja ha synpunkter på en sådan förändring eftersom avdragsrätten skulle kunna stöka till sakerna om man inte i lagstiftningen hittar sätt att hålla reda på vad som är privat och vad som är tjänstepension.

Arbetet har precis börjat och exakt vilka personer på enheten som kommer att jobba med den departementsinterna promemorian är inte klart.

- Men jag kommer att jobba med tjänstepensionsföretagsfrågorna, så långt är det klart, säger Johan Hedberg.

Johan Hedberg jobbade tidigare på Skandia där han var med och bidrog med Skandias synpunkter när det gällde hur IORP-direktivet skulle implementeras och då med särskilt fokus på diskussionerna kring kapitalkraven. Skandia var då kraftfullt emot att tjänstepensionsföretagen skulle få ett "lättare" regelverk än försäkringsbolag under Solvens 2.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561