NYHETSARKIVET
26 nov 2019 13:09
Saminvesteringar kan leda till ökade kostnader för AP-fonderna
Delar av förslagen i lagrådsremissen om AP-fondernas friare placeringsregler väntas ge buffertfonderna lite ökade interna kostnader.

Det är framför allt förslaget om saminvesteringar genom riskkapitalföretag i onoterade företag som kan leda till högre kostnader, enligt lagrådsremissen. Det beror på att förslaget väntas leda till ökade personalkostnader eftersom fonderna kan behöva anställa mer personal.

Samtidigt anser regeringen att kostnaderna kan hållas någorlunda begränsade eftersom en saminvesteringsstruktur innebär att kompetens finns i det gemensamägda riskkapitalföretaget. Alternativet att bara tillåta AP1-4 att investera i onoterat via fonder anses vara ännu mer kostsamt.

Förslaget om saminvesteringar i onoterat kan också få effekten att fonderna får bättre förutsättningar att investera hållbart i tillgångsklassen.

"I ett onoterat riskkapitalföretag som en AP-fond investerat i tillsammans med en eller flera andra investerare har Första–Fjärde AP-fonderna stora möjligheter att påverka hållbarhetsarbetet och förvaltningen kan anpassas efter de krav som AP-fonderna ställer. Vid en fondinvestering kan AP-fonderna inte ställa specifika krav på hur fonden ska arbeta med hållbarhetsfrågor utan AP-fonderna måste acceptera fondens hållbarhetsinriktning. I vissa fall går det att skriva s.k. side letters som innebär att AP-fonderna får avstå från vissa investeringar i fonden som bryter mot deras placeringsriktlinjer. Många hållbarhetsinriktade investerings- alternativ är i dag onoterade", enligt lagrådsremissen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561