NYHETSARKIVET
26 nov 2019 13:11
Branschkritik mot FI i Riksrevisionens rapport
I Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på finansmarknaden riktas kritik från branschen mot Finansinspektionen. En del av kritiken har att göra med Finansinspektionens förmedling av regelverk.

Branschen anser framför allt att myndighetens regelverk och föreskrifter ofta lämnar ett väl stort tolkningsutrymme. Det behövs mer vägledning från FI. Branschen uppskattar förvisso de olika kommunikationskanaler FI skapat, som frågor och svar-dokument, FI-forum och tillsynsrapporter. Samtidigt är de av lite för allmän karaktär för att svara på de frågor branschen ställs inför, enligt rapporten.

Dessutom är tiden till införande av föreskrifterna ett "allmänt beklagande" från branschen, skriver Riksrevisionen.

"Branschen är medveten om att denna brist beror på att flera aktörer är inblandade. EU sätter ett tidsschema som är snävt och regeringskansliets arbete med att omvandla direktiv till lagförslag tar i anspråk en stor del av den utsatta tiden, så när Finansinspektionen väl utfärdar föreskrifter ligger tiden till införande nära. Det finns enligt branschföreträdare i hela kedjan bristande förståelse för att regelverk som kan synas marginella på papper kan kräva omfattande och tidsödande rutin- och systemförändringar hos företagen", enligt rapporten.

Riksrevisionen har i granskningsrapporten också lämnat utrymme för Finansinspektionen att svara på branschens synpunkter. Här nämner myndigheten att man har förståelse för att tiden för anpassning till nya regler upplevs som knapp men eftersom regelverken har sin utgångspunkt i direktiv på EU-nivå finns väldigt små möjligheter hos FI att påverka tidpunkten för ikraftträdande.

Gällande komplexa regelverk så är problemet där också att allt arbete drivs på EU-nivå vilket ger enskilda länder små chanser att påverka innehållet. Kritiken om brist på vägledning bemöter FI genom att nämna att myndigheten besvarar mängder av enskilda frågor om regelverk men att den inte kan vara konsult åt finansiella aktörer. Ansvaret att följa gällande lagar och regler ligger hos bolagen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561