NYHETSARKIVET
10 dec 2019 12:32
Advisor svarar på Pensionsmyndighetens stämning
Det före detta PPM-bolaget Advisor har nu inkommit med ett yttrande till Pensionsmyndighetens stämning. Svaromålet kom in den 4 december.

Myndigheten stämde Advisor i höstas men fondbolaget begärde i november anstånd med att komma in med sitt yttrande till den 5 december.

Kort sammanfattat så bestrider Advisor yrkandet och menar att det inte förelegat något dröjsmål med betalningen av fondkapitalet.

Målet går ut på att Pensionsmyndigheten kräver dröjsmålsränta från Advisor på grund av att fondbolaget påstås dröjt med att lösa in fondandelarna i Advisor Världen. För det vill Pensionsmyndigheten ha tio miljoner kronor, vilket Advisors vd Mikael Svensson redan i september kallade för orimligt när han gav en kommentar till Pensionsnyheterna.

Parterna ingick ett samarbetsavtal i januari 2013 och villkoren upprättades ensidigt av Pensionsmyndigheten. En ny bestämmelse infördes den 1 oktober 2016 där fondförvaltaren ska agera enligt "god sed", vilket Advisor menar är ett begrepp som helt skapats av myndigheten och inte finns i någon författning. Dessutom har det betydelse att samarbetsavtalet ändrades 2016 eftersom en stor del av myndighetens påstående om avtalsbrott ägde rum innan den 1 oktober 2016, enligt Advisors svaromål. Då kan god sed enligt bolaget inte åberopas som grund för brott.

Samarbetsavtalet sades upp av Pensionsmyndigheten den 24 november 2017. Hela förloppet kritiseras starkt av Advisor i svaromålet då bolaget menar att uppsägningen inte föregicks av någon kommunikation. Dessutom hade parterna ett möte veckan innan uppsägningen. Uppsägningsbrevet från Pensionsmyndigheten innehåller enligt Advisor en "tendentiös redogörelse" för synen på fondbolagets agerande samt illa underbyggda påståenden och "ett hav av anklagelser" som framstår som svartmålning.

I svaromålet noterar Advisor också att man begärt ut de underliggande påstådda kundklagomålen och fått svar att dessa samtal inte spelats in och att e-mailen inte sparats. Det gör det svårt för Advisor att på ett bra sätt bemöta alla påståenden om avtalsbrott, skriver Advisor.

Vad gäller den inlösenplan Pensionsmyndigheten begärde in menar Advisor ska ses som en uppskattning över likviditeten i tillgångarna och en uppskattning av hur snabbt det kan gå att avveckla. Däremot kan den inte ses som en utfästelse om hur snabbt avyttringen ska ske i praktiken. Ett fondbolag ska vid orderläggning beakta marknadsförutsättningar och få bästa pris. Utöver det ska man ta synnerlig hänsyn till reglerna i Marknadsmissbruksförordningen när en portfölj om 4,4 miljarder kronor ska avvecklas.

Som Svensson sa till Pensionsnyheterna redan när stämningen kom:

- Att sälja av 4,4 miljarder kronor och sedan eventuellt köpa allt på nytt hade lett till enorma förluster för andelsägarna. Istället ökade värdet i Advisor Världen med 84 miljoner kronor under de här tio dagarna. Pengar som hamnade på andelsägarnas konton, uppgav han då.

Bolaget menar att det inte dröjt med inlösen eftersom inlösenplanen från Pensionsmyndigheten inte hade bestämda förfallodagar.

Svaret har nu skickats av tingsrätten till Pensionsmyndigheten.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561