NYHETSARKIVET
21 feb 2023 15:15
Allraadvokaten inte ensam – 457 anmäldes till samfundet under 2022
Som vi berättade i förra veckan har Allraförsvararen Marcus Johansson nu åtalats för bokföringsbrott både personligen och när det gäller hans två aktiebolag. Det är brott som kan ge bötesstraff och åklagaren vill dessutom att hans bolag ska betala företagsböter.

Men de bötesstraff som kan komma att utdömas av Stockholms tingsrätt är inte det stora problemet för honom.

Värre är vad advokatsamfundet kan komma att säga, om disciplinnämnden där väljer att pröva ärendet. Åklagaren har ju skrivit till tingsrätten att domstolen kan fundera över att begära in synpunkter från just advokatsamfundet.

Förra året kom det in 457 anmälningar till Advokatsamfundet. Det innebar en liten minskning från året innan då det kom in 476 anmälningar mot samfundets medlemmar. Till det kom ytterligare 47 anmälningar där samfundets styrelse tog upp ärenden på eget initiativ.

Omkring en fjärdedel av anmälningarna, 127 tycken, ledde till beslut om disciplinära påföljder.

Den vanligaste och minst ingripande påföljden är en "erinran" som meddelades i 80 av fallen. Nästa steg i skalan är "varning" något som utdelades i 32 fall. Den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift, tilldelades i 11 fall.

Här handlar det om avgifter på 1 000-50 000 kr, men det ligger en hemställan på samfundets styrelse om att dessa ska höjas och även medföra uteslutning, som är det den strängaste påföljden. Under 2022 uteslöts fyra advokater ur Advokatsamfundet.

"En uteslutning innebär att man inte längre är ledamot av Advokatsamfundet och inte längre får använda titeln advokat. För offentliga försvarare innebär en uteslutning i praktiken ett yrkesförbud", uppger Karin Flygare, kommunikatör på samfundet, för Pensionsnyheterna.

Advokatsamfundet bedriver både proaktiv och reaktiv tillsyn över advokater. Den reaktiva tillsynen utgörs bland annat av disciplinnämndens prövning av disciplinärenden, i vilka man bedömer om en advokat har brutit mot god advokatsed.

Ett disciplinärende initieras vanligtvis genom att någon gör en anmälan till Advokatsamfundet och riktar kritik mot en advokats agerande.
Advokatsamfundet kan emellertid också självt – genom information som kommit till Advokatsamfundets kännedom eller inhämtats på initiativ från generalsekreteraren, efter beslut från styrelsen – initiera ärenden mot advokater, vilket alltså skedde i 47 fall under 2022.

"Att ledamöter åtalas för brott är ovanligt. I sådana fall då det förekommer och det skett inom det område som disciplinnämnden har tillsyn över, vilket främst är advokatens verksamhet som advokat, så leder det till ett disciplinärende. Och då prövas det av disciplinnämnden, uppger Karin Flygare.

Nu är det inte så att en disciplinpåföljd som meddelas en advokat omedelbart publiceras på någon skamlista. Men den som vill veta om en advokat sanktionerats av samfundets disciplinnämnd, så lämnas uppgift om påföljden ut ”på begäran”. Och om advokaten inte rättar sig kan det bli strängare påföljder.

Vad som leder till det strängaste straffet, alltså uteslutning kan man läsa ut ur Rättegångsbalken.

Där står att en advokat som uppsåtligen gör orätt eller som annars förfar oredligt ska uteslutas ur advokatsamfundet, och att en advokat som annars åsidosätter sina plikter som advokat får uteslutas om omständigheterna är synnerligen försvårande. Vidare kan en advokat som, genom att begå brott, har visat sig uppenbart olämplig att vara advokat, uteslutas. Det är disciplinnämnden som i varje enskilt fall bedömer om omständigheterna är så allvarliga att de bör leda till uteslutning.

I det pågående målet mot Allraadvokaten har målet ännu inte prövats av tingsrätten. Men advokatsamfundet kan agera även om en medlem inte blivit dömd för brott.

"Det kan se olika ut beroende på vad ett ärende rör. Det är disciplinnämnden avgör om en dom behöver inväntas eller inte", uppger Karin Flygare.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907