NYHETSARKIVET
8 mar 2023 12:25
Rekordhöga kickbacks för livbolagen under 2021
Livförsäkringsbolagen som följer Solvens 2-regleringen redovisar rekordhöga intäkter på 10 miljarder kronor från provisioner till sina fondförsäkringsbolag under 2021. Det är en kraftig uppgång jämfört med 2020, trots skärpt lagstiftning mot just provisioner.

Varje år ska livbolag och tjänstepensionskassor lämna in den så kallade aktuarieredogörelsen till Finansinspektionen. Här redovisas intäkter som inte framgår av den vanliga redovisningen och brukar därför kallas för livbolagens dolda vinstkällor. Det handlar om driftsresultat där kickbacks ingår, resultat från bolagens dödlighetsantaganden och sjuklighetsantaganden samt arvsvinster.

För 2021 blev livbolagens samlade vinster från dessa poster 11,5 miljarder kronor jämfört med 4 miljarder för 2020. Redovisningen av aktuarieredogörelsen ligger efter den vanliga årsredovisningen, så därför finns resultat för denna del av livbolagens verksamhet för 2022 på plats först under tredje kvartalet 2023.

Några förändringar i dessa poster skedde under 2021. Det beror främst på att flera livbolag har bytt associationsform till tjänstepensionsföretags. I samband med den nya tjänstepensionsregleringen så utfärdade FI en ny rapporteringsföreskrift för dessa poster 2019 (FFFS 2019:22), enligt Jenny Önskog, aktuarie på Finansinspektionen. Denna föreskrift har bolagen börjat tillämpa vid olika tidpunkter, vilket skapat lite förändringar i siffrorna.

Men faktum kvarstår ändå att livbolagen aldrig tidigare haft ett så högt överskott från driftskostnader, där kickbacks eller provisioner står för hela intäkten under 2021. Men det finns även flera andra delposter under driftskostnader, som kan ge underskott.

Så var det under 2020 när kickbacks för livbolagen som följer Solvens 2-regleringen uppgick till 7,2 miljarder, men deras driftsresultat bara blev 1,29 miljarder.

Under perioden 2017-2019 var överskottet under driftsresultat i genomsnitt 7,5 miljarder per år. Men under 2020 sjönk det överskottet med över 5 miljarder för att stiga kraftigt igen under 2021. Samlade kickbacks redovisas bara för Solvens 2-företag och de uppgick 2019 till 7,8 miljarder, för 2020 till 7,2 miljarder och för 2021 till 10,1 miljarder.

FI lämnar inte ut siffror om de enskilda livbolagens resultat för kickbacks och övriga poster i aktuarieredogörelsen.

Arvsvinster, eller livsfallsdödlighet som det heter i statistiken, gav 2021 ett underskott för livbolagen på 212 Mkr jämfört med ett överskott på 502 Mkr för 2020. Intäkter från livbolagens sjuklighets- och dödlighetsantaganden har inte förändrats nämnvärt under senaste treårsperioden.

/ Ola Hellblom
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907