NYHETSARKIVET
23 mar 2023 12:43
Fondtorgsnämnden får rejäl bakläxa av Fondbolagens förening
I förra veckan lämnade Fondbolagens Förening synpunkter på Fondtorgsnämndens utkast till upphandlingsmaterialet som deras medlemmar ska använda sig av om de vill få in sina fonder på fondtorget. Fondtorgsnämnden ska ju handla upp de fonder som ska vara valbara på Pensionsmyndighetens fondtorg.

Det är ingen överdrift att säga att de svenska fondbolagen knappast gör vågen över det utkast de fått för att lämna synpunkter på. I kommentarerna i remissvaret hittar vi ordet "oklart" fem gånger, "otydligt" två gånger och ordet "strykas" läser vi fyra gånger…

I korthet anser Fondbolagens förening att man från Fondtorgsnämnden låtit sig inspireras av privata upphandlingar i alldeles för stor utsträckning. Här anser man att processen ska baseras på de EU regler för offentliga upphandlingar som finns och skriver:

"Upphandlingen av fonder till premiepensionens fondtorg ska emellertid enligt lag genomföras i enlighet med de grundläggande EU-rättsliga principerna om bland annat likabehandling, öppenhet och proportionalitet. Föreningen menar att underlaget och processen i större utsträckning måste anpassas efter dessa principer."

Föreningen tycker dessutom att Fondtorgsnämnden på sina ställen blandar ihop korten genom att använda begreppen fondförvaltning och kapitalförvaltning närmast synonymt och påpekar att det inte är samma sak och skriver:

"En allvarlig invändning är att underlaget synes vara utformat för en upphandling av kapitalförvaltningstjänster. Många av kraven som ställs är inte relevanta för en upphandling av fondandelar. En avgörande skillnad i förhållande till en kapitalförvaltningstjänst är att fonder är föremål för ett omfattande konsumentskyddande regelverk som innebär andra förpliktelser än de som gäller vid kapitalförvaltning", skriver föreningen och påpekar att om det är en upphandling av kapitalförvaltning så är det reglerna i LOU, lagen om offentlig upphandling som ska gälla.

Föreningen oroas även över att det av underlagen att döma ska gå att förhandla om priser eller avgifter om man kommer igenom nålsögat och får träffa nämnden i muntlig förhandling.

Enligt den nya lagen om upphandling av fonder från 2022 så anges att huvudregeln är att man ska kommunicera skriftligt mellan nämnden och ansökande fondbolag.

Det finns utrymme för muntlig kommunikation och då "endast om det kan säkerställas att principerna om likabehandling och öppenhet upprätthålls (…). FTN får föra dialog med en fondförvaltare som avser rättelser av fel, förtydliganden och kompletteringar av anbud, men endast om alla fondförvaltare ges samma möjlighet", citerar föreningen ur lagen.

Att man gör ett nummer av den här frågan är att man oroas för att Fondtorgsnämnden i muntliga förhandlingar ska kunna komma överens om saker som inte angetts i de skriftliga underlagen och skriver:

"Föreningen konstaterar att det, såvitt framgår av underlagen, kommer att vara möjligt för en anbudsgivare att "vässa" sitt anbud under dessa möten medan andra inte får den möjligheten. Det framstår som ett åsidosättande av likabehandlingsprincipen och de utgångspunkter för upphandlingen som anges i förarbetena."

En annan sak som Fondbolagen påpekar är att alla kostnader för Fondtorgsnämnden ska delas av de fondbolag som ansöker. Man har även angivit att så kallade "due diligence processer" ska hanteras på plats hos fondbolaget. Det gillar inte många av de svenska fondbolagen och menar att det kan bli dyrt om utländska fondbolag ska träffa nämnden i utlandet. De svenska fondbolagen, som snart sagt alla finns runt Stureplan, vill inte vara med och dela på resekostnaderna för de här platsbesöken.

"FTN anger att due diligence-möten kommer att hållas på plats hos fondförvaltarna. Kostnaderna förknippade med ett platsbesök varierar stort beroende på var anbudsgivaren är lokaliserad. Eftersom FTN:s kostnader ska bekostas gemensamt av fondförvaltarna resulterar det i att lokala fondbolag får bära kostnader för utländska fondbolag, vilket inte framstår som skäligt. Det framstår inte heller som en kostnadseffektiv lösning för FTN", står det i remissvaret.

Möjligen kan man i den här delen spåra en oro för att det kan komma in utländska stora fondbolag och ta marknad från de svenska, något som man av naturliga skäl vill slippa.

Fondbolagens Förenings "betygsättning" eller "kriarättning" av Fondtorgsnämndens utkast är minst sagt kritisk. Och svaret kan ses som att magistern här delar ut betyget Icke Godkänd. Innan det definitiva underlaget levereras från nämnden vill det till att man gör om och gör rätt, enligt Fondbolagens Förening.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907