NYHETSARKIVET
21 jun 2023 14:58
Skatteverket: Hur blir det med jobbskatteavdraget för pensionärerna?
Regeringen skickade häromveckan ut en trevare rörande de skattesänkningar för arbetsinkomster och pension, som man planerar att göra inför budgetpropositionen 2024.

(Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension inför budgetpropositionen 2024 Fi2023/01515).

En av frågorna som remissinstanserna fått att ta ställning till är att regeringen tänker sig att höja gränsen för när man ska få rätt till det förhöjda jobbskatteavdraget, som enligt planerna ska höjas från 65 till 66 år vid årets ingång.

Skatteverket skriver i sitt svar att man inte har några invändningar mot att förslaget genomförs, men pekar på att det kan leda till dyra och administrativa problem på sikt.

Förslaget innebär att åldersgränsen för jobbskatteavdraget för äldre och åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget, kommer att sammanfalla från och med 1 januari 2024. Det är ju den frågan som årskull 1957 slagits om. De får ju inte rätt till det särskilda grundavdraget i år, men däremot rätt till det förhöjda jobbskatteavdraget för äldre.

Från och med 1 januari 2026 kommer dock åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget höjas ytterligare, från 66 år vid årets ingång till 67 år vid årets ingång, i linje med höjningen av pensionsåldern.

Skatteverket vill nu veta om regeringen tänker sig att flytta upp även det höjda jobbskatteavdraget till 67 år, vilket man inte hittar något om i regeringens PM.

"Skatteverket anser att det är av stor vikt för enskilda skattskyldiga att det redan nu tydliggörs huruvida även åldersgränsen för jobbskatteavdraget kommer att höjas 2026. Detta för att skattskyldiga som planerar att gå i pension i god tid ska veta vilka regler som kommer att gälla för respektive åldersgrupp och därmed kunna planera sin pension utifrån korrekta ekonomiska förutsättningar", skriver Skatteverket.

"Det kan noteras att om åldersgränsen avseende jobbskatteavdraget inte höjs inför 2026, kommer en ytterligare kolumn behövas i skattetabellerna avseende personer som är fyllda 66 år men inte 67 år vid årets ingång. Att införa ytterligare en kolumn är förenat med kostnader för Skatteverket eftersom det innebär att systemtekniska förändringar måste göras. För företagen innebär en ytterligare kolumn en administrativ börda och ökade kostnader i form av justeringar i lönesystem. För såväl utbetalare som skattskyldiga medför fler kolumner att skattetabellerna blir mer svårlästa och mindre överskådliga".

Kort sagt, se till att fixa problemet snabbt – annars kan det bli nya skattekrig med demonstrationer på Mynttorget utanför riksdagen och mejlstormar från sura pensionärer.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907