NYHETSARKIVET
20 sep 2023 14:16
Regeringen vill mäta mer noggrant – vem är självförsörjande i statistiken?
I ett fördjupningsavsnitt i regeringens finansplan diskuteras mer finkalibrerade mått för att skilja ut vilka inkomster olika personer i den arbetsföra befolkningen har.

Kort sagt, var får de sina inkomster ifrån? Detta för att man ska kunna skilja på dem som arbetar och får lön och vilka som inte gör det men ändå inte uppbär bidrag. Här vill man alltså ha ett mått för "självförsörjningsgrad", något som man konstaterar är komplext.

"Att mäta graden av självförsörjning i den arbetsföra befolkningen är komplext, och ett flertal avvägningar behöver göras. Att försörja sig själv är inte nödvändigtvis samma sak som att vara etablerad på arbetsmarknaden. Till exempel kan en person vara etablerad på arbetsmarknaden utan att ha tillräcklig försörjning. Omvänt kan en person ha tillräcklig försörjning utan att arbeta", skriver regeringen.

Här nämner man till exempel kapitalinkomster eller pension som gör att en person kan vara "självförsörjande" och påpekar att man måste ta hänsyn till bland annat kapitalinkomst och pension, men även vissa arbetsrelaterade ersättningar, främst sjukförsäkringen och den inkomstrelaterade delen av föräldraförsäkringen.

Sen måste man också hitta en gräns där inkomsten är tillräcklig för att leva på. Men även om det kan vara svårt att hitta måttet så vill man ändå bli mer granulär i statistiken för att kunna definiera graden av självförsörjning och skriver:

"Vid t.ex. en inkomstgräns på 140 000 kronor var 75 procent av befolkningen mellan 20–64 år självförsörjande genom arbete 2021. Andelen självförsörjande ökar till 78 procent om kapitalinkomster, pension och vissa arbetsrelaterade ersättningar inkluderas utöver arbetsinkomsten. Självförsörjningsgraden beräknas därmed vara lägre än sysselsättningsgraden, som enligt AKU (Arbetskraftsundersökningen) var 81 procent 2021. Andelen personer som inte når upp till en självförsörjande inkomstgräns på 140 000 kronor beräknas till ca 17 procent, vilket motsvarar knappt 985 000 personer 2021. Resterande ca 5 procent är heltidsstuderande som exkluderas från måttet."

Här vill regeringen alltså ha mer underlag innan man slår fast vilka som är självförsörjande i Sverige och vilka som inte är det. Detta för att få fler data om var svenskarna får sina pengar ifrån.

"Regeringen avser att återkomma med ett förslag på hur självförsörjning ska mätas och följas upp", läser Pensionsnyheterna i Finansplanen.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907