NYHETSARKIVET
13 dec 2023 15:59
Skatterättsnämnden: Då blir det dubbelbeskattning på ISK
Skatterättsnämnden har nu lämnat förhandsbesked om hur det blir med skatten på ISK om man har kontanta medel på ett bankkonto inom sparformen som har samma räntesats som schablonskatten.

Blir det då dubbel beskattning av de pengar som finns på kontot, alltså både schablonskatt och kapitalskatt?

Ja, menar skatterättsnämnden som har lusläst lagen.

Den sökande hade sålt aktier inom sitt ISK och ville placera pengarna likvida på ett bankkonto inom ISK. Räntan på sparkontot skulle då vara lika hög som statslåneräntan.

När lagen om ISK kom till ansåg lagstiftaren att det var rimligt att de här räntorna kunde kvitta ut varandra.

Men 2016 bestämde lagstiftaren att lägga på 0,75 procent på statslåneräntan innan man räknade ut schablonskatten.

Ytterligare en höjning kom 2020 och det är de här justeringarna som gör att pengar enligt lagtexten kan komma att beskattas två gånger, även om räntesatsen som banken ger är lika hög som schablonskatten.

"När regelverket gällande ISK infördes utformades lagstiftningen på så sätt att räntan på kontanta medel bara skulle beskattas enligt huvudregeln i inkomstslaget kapital om räntan översteg den räntefaktor som gäller vid schablonbeskattning.

Nivån på räntefaktorn och räntesatsen var således densamma. Därefter har räntefaktorn höjts vid ett par tillfällen, men någon motsvarande förändring gällande räntesatsen i 42 kap. 42 § andra stycket 3 har inte gjorts. En sådan ändring kan tyckas vara rimlig utifrån hur lagstiftningen ursprungligen var utformad", står det i förhandsbeskedet.

Rimlig eller ej, Skatterättsnämnden tolkar efter lagens bokstav och menar att det inte går att kvitta de båda räntorna mot varandra enligt gällande lag. Det leder till slutsatsen att man inte bör ha likvida medel på bankkonto inom ett ISK-skal.

Det är en åsikt som delas av Skatteverket som konstaterar att det "inte finns utrymme för att tillämpa bestämmelserna gällande ISK på annat sätt än enligt ordalydelsen. En ränta av aktuellt slag ska därför tas upp till beskattning enligt de vanliga reglerna i inkomstslaget kapital och detta påverkas inte av att de likvida medel som ligger till grund för avkastningen också ingår i kapitalunderlaget vid beräkning av schablonintäkten."

Så om inte lagen ändras blir det dubbel skatt om man har ett räntebärande bankkonto inom ramen för ISK.

Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907