NYHETSARKIVET
2 jun 2022 13:55
Ingen avskattning av tjänstepension även om förvaltningsarvode tas ur försäkringen
Pensionsnyheterna erkänner att rubriken ovan inte är varken klatschig eller lätt att förstå.

Genom att utveckla saken med ledning av en ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen kanske vi kan göra saken begriplig, så vi gör ett försök.

Det domstolen haft att klura på vad som händer om man tar ut delar av kapitalet i en avdragsgill tjänstepensionsförsäkring för att bekosta förvaltningen av densamma.

Det finns ju ett antal krav för att en tjänstepensionsförsäkring ska vara skattemässigt avdragsgill för en arbetsgivare. Bland dessa finns en tidigaste uttagstidpunkt för ålderspension på 55 år.

Ett annat krav handlar om att utbetalningarna ska ske med stigande belopp under lägst fem år.

Om dessa krav inte uppfylls förvandlas en p-klassad försäkring till en kapitalförsäkring och då ska avskattning ske.

Villkoren syftar till att bara försäkringar som tjänar ett verkligt pensioneringsändamål ska omfattas av reglerna för pensionsförsäkringar.

Om ett försäkringsavtal ändras så att det inte längre uppfyller villkoren för att vara en pensionsförsäkring eller om parterna förfogar över avtalet i strid med dessa villkor ska det kapital som hänför sig till försäkringen tas upp i inkomstslaget tjänst vilket brukar kallas avskattning.

De här reglerna skapades på 70-talet för att man från lagstiftarens sida vill stoppa den ström av människor som valde att använda avdragsgilla pensionsförsäkringar för att slippa betala höga marginalskatter.

Man köpte på den tiden stora försäkringar ett år och drog av dem i deklarationen mot inkomst av tjänst.

Året efter tog man ut pengarna, något som gjorde att skatten kunde minimeras. För att sätta P för den här skattetvättmaskinen infördes femårsregeln och kravet på lägsta utbetalningstid, fem år.

Skatterättsnämnden hade att fundera över vad som händer i ett tänkt fall, som ser ut så här:

En anställd överväger att träffa en överenskommelse om tjänstepension med sin arbetsgivare. Överenskommelsen innebär att arbetsgivaren tecknar en tjänstepension hos ett försäkringsbolag via ett från bolaget fristående bolags hemsida.

Det fristående bolaget förvaltar försäkringskapitalet och tar ut en avgift direkt ur försäkringen, som ersättning för sitt jobb.

I ansökan om förhandsbeskedet ställdes frågan om avgiftsuttaget medför att avskattning ska ske, för att man tullat på pengarna innan den försäkrade fyllt 55 år.

Det tyckte inte Skatterättsnämnden och inte heller Högsta förvaltningsdomstolen som konstaterade att kapitalet i en pensionsförsäkring måste förvaltas.

"Det kan inte anses strida mot pensioneringssyftet att avgiften för denna förvaltning belastar försäkringen i stället för att någon annan lösning väljs för erläggande av avgiften. Detta gäller oavsett om avgiften tas ut av försäkringsgivaren eller direkt av förvaltaren", skriver HFD.

Avgiftsuttaget ska därför inte anses medföra att försäkringen inte är en pensionsförsäkring i inkomstskattelagens mening eller att försäkringen ska avskattas.

Skönt, nu vet vi.
TIPSA EN VÄN
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907