NYHETSARKIVET
3 jun 2022 14:02
Nya regler för Sjunde AP-fondens placeringar ger mer svängrum
Lagrådsremissen om Sjunde AP-fondens nya regelverk presenterades i går.

I korthet innebär det att Sjunde AP-fonden blir av med den grimma man haft på sig när det gäller att investera i alternativa tillgångsslag, till exempel onoterade aktier och infrastruktur.

Hittills har man varit begränsad till noterade värdepapper, något som man nu ska slippa.

- Det här är något som jag tjatat länge om och sagt att vi vill ha en möjlighet till en mer diversifierad portfölj. Förslaget som nu kommit innebär att regeringen levererar på det önskemålet, säger Richard Gröttheim, vd för Sjunde AP-fonden, till Pensionsnyheterna.

Han anser att det nu blir lättare att skapa en mer diversifierad portfölj i och med att det blir möjligt att investera i alternativa tillgångsslag, något som kommer att vara bra för spararna.

- Vi ska ha hög risk i förvalsalternativet och med de nya reglerna kommer det att bli lättare att skapa bättre riskjusterad avkastning, säger han.
Hur stor del av fondens kapital på omkring 1 000 miljarder kr som kommer att läggas i alternativa investeringar är inget som man fattat beslut om än. Det är något som antagligen kommer att ske med en stegvis infasning under flera år, tänker han.

- Om jag ska våga mig på en gissning tror jag att vi kan ha kanske 15 procent av tillgångarna i alternativa placeringar i till exempel infrastruktur och alternativa tillgångar, säger han.

Det betyder omallokeringar på i storleksordningen 150 miljarder kr, men eftersom fonden har så stora årliga inflöden lär det inte behöva betyda att man måste ägna sig år stora utförsäljningar för att nå målet.

Detta i och med att man fasar in de alternativa tillgångarna under flera år. Och det behöver inte heller betyda att man med sin storlek lägger rabarber på alla möjligheter till investeringar i illikvida tillgångar och infrastruktur som finns i Sverige. Fonden är ju en stor globalfond vilket kan betyda att man kan köpa tillgångar även i andra delar av världen.

I Mats Langensjös utredning om förvalet föreslogs ett antal förändringar förutom placeringsreglerna. Några av dessa har landat på hälleberget och inte kommit med i regeringens förslag som nu ska till lagrådet.

Det handlar till exempel om att regeringen inte tycker att Langensjös idé med en sparprodukt under aktivtiden och en särskild utbetalningslösning i form av Pensionsmyndighetens tradförsäkring, är någon bra idé.

Eller snarare, den behöver utredas ytterligare, även om många remissinstanser gillar idén och andra dissar den, däribland Sjunde AP-fonden.

Regeringen skriver också att man kommer att återkomma med förslag om någon typ av utbetalningsprodukt för premiepensionen istället för det nuvarande fondkontot, med det behöver utredas.

Det här betyder att Langensjös idé läggs på hyllan och istället kommer man att ha kvar SÅFA-alternativet där man växlar ned risken enligt ett genrationsfondskoncept.

- Jag är besviken över att den gamla ”livscykel/generationsfond” strukturen kommer att behållas. Det är inte en relevant portfölj för pensionssparande i allmänhet och i synnerhet inte i Premiepensionen, säger han efter det att hans "darling" dödats i beredningen.

Han menar att det inte finns något akademiskt stöd för att klumpa ihop personer födda på 50- eller 60-talet och ge dem samma portföljsammansättning i generationsfonder.

- De har inget gemensamt med varandra och att därför ge dem samma portfölj skapar inga vinster, tvärtom. Majoriteten i de olika generationerna kommer att få fel portfölj. Generationsfonder är ett marknadsföringsbegrepp för kommersiella produkter, utan stöd i akademisk forskning eller praktisk erfarenhet. Tvärtom, många av dessa strukturer har en stor kostnad i form av pensionsutfall, på grund av deras konstruktion, säger han.

Men trots att han inte fått gehör för den idén och inte heller idén med att släppa kravet på daglig handel för att fonden inte ska behöva vara likvid för att möta uttag.

Så trots att flera av hans idéer inte blivit verklighet låter han ändå förvånansvärt positiv till lagrådsremissen.

- Jag kan med glädje konstatera att regeringen nu föreslår en ny lag för förvalet i Sjunde AP-fonden, som efter en bred remissprocess bygger på mitt centrala förslag i mitt betänkande. Detta kommer att innebära möjlighet till en mer relevant och framtidssäker investeringsstrategi för spararna, säger han.

Men han tillfogar en liten brasklapp:

- Sjunde AP-fonden har varit framgångsrik i sparandefasen, och har en portfölj ämnad för att bygga upp pensionskapital inför pensionen. Det nya regelverket kommer öppna upp för en bättre sparandeportfölj. Tyvärr innebär den nuvarande modellen att mycket av det går förlorat genom att man inte delar upp portföljen i en sparande- och en utbetalningsfas, där man på ett bättre och mer relevant sätt kan skapa portföljer som skulle påverka pensionsutfallet väsentligt, säger han.

Surt sa räven, säger Pensionsnyheterna.

TIPSA EN VÄN
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907