NYHETSARKIVET
29 nov 2019 13:09
Rådgivningsdokumentation har inte blivit bättre, enligt InsureSec
Insuresec publicerar idag resultaten av REKO-analysen, organisationens regelefterlevnadskontroll för 2018. Analysen omfattade rådgivningstillfällen för 325 företag.

En av delarna i analysen är företagens rådgivningsdokumentation i form av en bedömning från deras sida samt en kvalitativ analys av stickprov InsureSec själva gjort.

Det konstateras att det inte skett någon förbättring i rådgivningsdokumentationens kvalitet jämfört med föregående års REKO-analys.

Varje företag har fått i uppdrag att granska och göra en självskattning av rådgivningsdokumentationen utifrån förutbestämda kriterier, som består av kundens bakgrund, önskemål och behov, förmedlarens motivering av vald produkt samt ersättningen för förmedlingen.

Företagen har granskat tio egna rådgivningsdokumentationer. Många företag uppgav att respektive kriterium var helt uppfyllt i alla dokumentationer. Medan ett fåtal har uppgett att ingen eller bara en av de tio dokumentationerna uppfyllde respektive kriterium. Sedan gjorde InsureSec en stickprovsuppföljning av tio procent av företagen och kontrollerade samma dokumentationer.

"InsureSec har sedan granskat dokumentationen enligt samma granskningskriterier som företaget fått i uppdrag att kontrollera. Skattningarna har sedan jämförts med varandra. I REKO 2017 gjorde InsureSec en granskning av samtliga svarande företags rådgivningsdokumentation. Samma kriterier granskades. En jämförelse av skattningsresultaten från REKO 2017 med skattningsresultaten i InsureSecs stickprovsuppföljning i årets REKO är likartade procentuellt. Resultatet påvisar att stickprovet kan antas vara representativt för branschen och att ingen större förändring av rådgivningsdokumentationernas kvalité med avseende på granskade kriterium skett från REKO 2017 till REKO 2018", meddelar InsureSec.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561