NYHETSARKIVET
14 jan 2020 12:33
Regelrådet kritiskt till promemoria
Regelrådet uttrycker kritik mot regeringens promemoria "Vissa frågor om försäkring och tjänstepension" på flera punkter.

Till att börja med anser Regelrådet att redovisningen av alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd är bristfällig.

Dessutom anser Regelrådet att redovisningen av förslagets överensstämmelse med EU-rätten har brister.

"Det framgår inte tillräckligt tydligt i konsekvensutredningen vilka förslag som är en direkt följd av EU-rätten och om de i sådant fall går utöver EU-rätten", enligt remissvaret.

En annan kritisk synpunkt är att promemorian tycks sakna uppgifter om antal och storlek på företag som berörs av förslaget.

Den sammantagna slutsatsen Regelrådet lämnar är att det saknas uppgifter för merparten av punkterna vilket i flera fall gjort en kvalificerad bedömning svår.

"Regelrådet har vidare en förståelse för att samtliga konsekvenser av förslaget inte är möjliga att kvantifiera eller kvalitativt beskriva fullt ut givet att effekterna kan påverkas av utnyttjandet av bemyndiganden. Konsekvensutredningen är dock ytterst kortfattad och det saknas motiveringar som tydliggör omfattningen av de kommande effekterna. Det nu remitterade förslaget sätter ramarna för de kommande föreskrifterna och därmed borde även ramarna för effekterna framgå. Vidare bör det, för respektive punkt i 6 och 7 §§ i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning, anges och motiveras om bedömningen är att förslaget inte medför någon påverkan. Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning", enligt yttrandet.

Även Advokatsamfundet har i sitt yttrande ifrågasatt delar av promemorian. Bland annat är det tveksamt om förslagen i tillräcklig mån tillgodoser vad som krävs från ett rättssäkerhetsperspektiv. Detta beror främst på att FI genom föreskrifter satts att reglera den närmare utformningen av föreslagen lagstiftning.

"Med tanke på att detta i praktiken innebär att Finansinspektionen får såväl beslutande som verkställande makt i aktuella hänseenden, anser Advokatsamfundet att ytterligare överväganden bör göras i detta avseende under den fortsatta beredningen av lagstiftningsärendet", anser Advokatsamfundet.

Imorgon den 15 januari är sista dagen att lämna in remissvar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561