NYHETSARKIVET
14 jan 2020 12:34
Danica medger 'kommunikationsmiss' när man ville ta fem procent i flyttavgift
"Vi vill göra det tryggare och enklare för människor att spara i fondförsäkring. En förutsättning för detta är att kontinuerligt anpassa sig till marknadens förändrade krav för att på så vis leva upp till dina förväntningar. Ett bra exempel på det är att Danica Fondförsäkring var det första försäkringsbolaget i Sverige som införde fri flytträtt på pensionskapital - utan avgift."

Det var budskapet på Danica Pensions hemsida 2006, som Pensionsnyheterna hittat. Men en kund som nu efter årsskiftet, och efter det att den nya lagen om flytträtt trätt i kraft, fick det här beskedet när hen vill flytta sin försäkring tecknad 2008:

"Du är med i upphandlingen PlusPlan 1. I den tillkommer det som jag tidigare nämnde en utträdelseavgift på 5% av kapitalet om du lämnar upphandlingen."

Bolaget utan flyttavgifter hade alltså flyttavgifter. I det här fallet handlade det om att den tjänstepension som det var fråga om var tecknad av ett förmedlarföretag, i det här fallet Söderberg & Partners Plusplan.

Det här förefaller att rimma illa med hur finansmarknadsminister Per Bolund slog på trumman för den nya lagstiftningen som riksdagen klubbade i början av november. I radioprogrammet Plånboken i P1 sa han så här den 11 september:

"Det vi gör nu är att vi säger att man inte får ta ut avgifter i form av sparkapitalet, till exempel. Man måste kunna visa att det här är kostnader som man verkligen har haft", sa han då och la till att "det här kommer att leda till mycket lägre kostnader" och påpekade att det fanns bolag som låtit kunder betala 70-80 000 kr för att flytta sparandet och "det är precis det vi vill komma åt"."

Danica Pension, som snart byter namn till Futur Pension efter ägarbytet, är inte ensamma i det här. Den höga flyttavgiften är en följd av den upphandlade pensionsplanen som Söderberg & Partners skapat där man inte tillåter utflytt utan att man får betalt. Det gäller alla bolag som är anslutna till den upphandlade planen. Det här är reglerat i avtal och kan endera ses som en straffavgift för att förhindra utflytt eller en avgift för att man haft anskaffningskostnader, provisioner, som ännu inte amorterats.

Men en procentuell avgift på kapitalet kan vara högst tveksam efter det att den nya regleringen trätt i kraft. Enligt Finansinspektionen, som ska ha tillsyn över att den nya regleringen följs, ska man se avgiftsuttagen i två olika delar. Dels de administrativa kostnader som rör den praktiska hanteringen av flytten där timtid för arbetet ska beräknas, tillsammans med portokostnader och kostnader för system. Dessa kostnader ska sedan ses som genomsnitt i branschen och bolag som sticker ut mycket uppåt kan räkna med att få höra av FI, när de nya föreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2020.

- FI har inte något bemyndigande från regeringen att bestämma högsta nivåer för avgiftsuttag för administration. Men eftersom det av förarbetena talas om "genomsnittliga kostnader" borde dock avgiften inte kunna vara kapitalrelaterad, utan vara ett fast belopp i kronor, säger Göran Ronge, senioraktuarie på Finansinspektionen, till Pensionsnyheterna.

Den andra delen rör provisioner och där har bolagen fått möjlighet att ta ut anskaffningskostnader upp till tio år efter det att försäkringsavtalet tecknades. Där menar Göran Ronge att lagen ska tolkas så att den tioåriga tidsfristen ska ses från avtalets tecknande, inte när den senaste provisionen betalades ut.

Den aktuella försäkringen tecknades omkring 2008 och enligt Ronge ska det nu, 2020, inte finnas någon möjlighet att ta ut några avgifter för att täcka upp för oamorterade anskaffningskostnader i den. Hans tolkning är att det i sammanhanget inte spelar någon roll om det handlar om engångsbetalda premier i serie där det tillkommer en provision för varje ny premie. Det är tiden för tecknandet som ska gälla och det är alltså inte någon nyteckning vid varje inbetalning.

- För försäkringar tecknade efter 2011 är det ok att ta ut avgift för det som inte är amorterat ännu. Men tioårsgränsen i lagen gör att det från och med 2021 inte är möjligt att ta ut avgift. Om det handlar om försäkringar tecknade under perioden från den 1 juli 2007 till 2011 finns inte möjlighet att ta ut kompensation för några anskaffningskostnader, säger han till Pensionsnyheterna.

Han tillägger att det fortfarande är ok att ta ut kvarvarande anskaffningskostnader för försäkringar tecknade före den 1 juli 2007, innan den dåvarande lagen om flytträtt infördes. Det gäller då om flytträtt medges i avtal eller om bolaget i fråga medger flytt, även om det inte står i avtalet.

På Söderberg & Partners anser man att det är svårt att lämna besked om varför det ska tas ut en avgift på fem procent av kapitalet vid flytt.

"Det är svårt att ge exakta svar på frågorna då en del kan skilja sig beroende på hur upphandlingen för kundföretaget sett ut. Det bästa är om du ber kunden kontakta sin rådgivare eller kontaktperson hos oss så hjälper vi den att få svar på sina frågor", skriver Söderberg & Partners informationschef Rasmus Löwenmo Buckhöj i ett mejl till Pensionsnyheterna.

På Danica Pension säger produktchef Stefan Sudra att uppgiften om att man ska ta ut en avgift på fem procent vid en utflytt beror på en miss i kommunikationen.

- Vi har ju haft en möjlighet att ta ut en avgift på fem procent av kapitalet vid en utflytt. Det har berott på att annullationsansvaret i de upphandlade planerna flyttats från förmedlarna till försäkringsbolagen som då har möjlighet att kompensera sig för de provisioner de har betalat ut, säger han.

I de här planerna, som både Max Matthiessen och Söderberg & Partners erbjudit, har försäkringsbolagen tidigare betalat ut en provision på sex procent av varje premie, som betalats in som engångsbetalningar i serie. Men efter årsskiftet är det inte längre möjligt att kompensera sig för anskaffningskostnader i de äldre försäkringarna.

- Det är klart att efter årsskiftet så kan vi inte längre ta ut avgiften och kompensera oss om kunden väljer att lämna oss, om det gått mer än tio år sedan tecknandet. Men vi gör beräkningar av värdet på avtalet och det innebär att det inte har varit fem procent av kapitalet för dem som flyttat ut. Det har varit beroende av hur lönsamheten varit i de enskilda avtalen, säger Stefan Sudra till Pensionsnyheterna.

Det här betyder att man inte alltid krävt maxavgiften av kunderna utan att procentsatsen kunnat vara lägre. Danica har en trappa för kompensationen för anskaffningskostnader som innebär att flyttavgiften ska motsvara hälften av den provision man betalat ut till förmedlarna. Det betyder att i de fall bolaget betalat ut 6 procent i provision så blir maxavgiften 3 procent, vid 4 procents provision blir flyttavgiften max 2 procent för försäkringar som inte fyllt tio år sedan tecknandet.

Men helt klart är att Danica eller de andra bolagen i de upphandlade planerna inte kommer att ta ut någon avgift för den som vill flytta ut en försäkring ur den upphandlade planen om det gått mer än tio år sedan försäkringen tecknades. Återstår bara för Danica att se till att den informationen når den egna kundtjänsten.

Till det kommer att regeringen nu sitter och knåpar på ny lagstiftning efter finansutskottets tillkännagivande där alltså riksdagen vill minska de tio åren till fem, när det gäller möjligheten att hämta igen utbetalade provisioner.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561