NYHETSARKIVET
14 feb 2020 11:48
FI: Det räcker med 15 valbara fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg
Finansinspektionen går i delar emot Mikael Westbergs betänkandet om ett bättre premiepensionssystem, SOU 2019:44. Det betyder dock inte att men sällar sig till fondlobbyn som vill ha många fonder på fondtorget. Myndigheten vill skära ned ytterligare på antalet fonder och vill se en ännu mer genomgripande förändring än vad utredningen föreslår. FI tycker att det borde räcka med tio till 15 fonder med upphandlad förvaltning och med olika risknivåer.

I övrigt anses utredningens övriga förslag vara väl avvägda och tillstyrks av FI, men vissa andra synpunkter och förslag på vidareutveckling lämnas.

Utredningens utgångspunkt och direktiv har från början varit att lämna förslag för upphandling av ett stort fondtorg. Det menar FI är olyckligt eftersom det begränsat möjligheterna att ge förslag baserade på en egen analys av vad som egentligen är bäst för PPM-systemet.

Att förtydliga att PPM-systemet är en del av socialförsäkringen ställer sig FI bakom och just därför behöver skyddet för spararna vara extra starkt. Därför är det viktigare att begränsa antalet fonder än att fokusera på enskilda sparares önskemål att kunna välja mellan ett stort antal fonder, enligt remissvaret.

När det gäller upphandlingsförfarandet ser FI vissa problem, som att fonderna kommer att ha både externa ägare samt de som kommer via Pensionsmyndigheten. Risken finns då att PPM-sparare dominerar ägarandelen i slutänden. Det kan leda till att olika ägarkollektiv behandlas olika. En sådan ordning är inte förenlig med de regler som gäller för berörda fonder och måste kunna hanteras av såväl förvaltare som myndigheter, menar FI.

"Viktiga principer inom fondförvaltningen är att fondförvaltare i sin förvaltning ska agera i andelsägarnas gemensamma intresse och att de ska behandla alla andelsägare lika (likabehandlingsprincipen). Detta ställer höga krav på de fondförvaltare vars fonder upphandlas. Vid en stor inlösen från Pensionsmyndigheten får t.ex. fondens innehav inte säljas på ett sätt som missgynnar externa andelsägare. Det är således inte tillåtet att agera så att fonden efter inlösen endast består av mindre likvida innehav eller innehav som på annat sätt är behäftade med större risk än de innehav som sålts av", skriver FI.

Eftersom de föreslagna reglerna för upphandlade fonder har krav på att fondavtalet ska innehålla villkor om att förvaltaren ska lämna information till den nya myndigheten, måste samma information lämnas även till övriga andelsägare på grund av likabehandlingsprincipen.

FI tar inte ställning till hur det här ska gå till, men om inte likabehandling kan säkerställas, bör det skapas särskilda fonder som bara ska vara tillgängliga för premiepensionen.

Själva övergången från nuvarande till ett upphandlat fondtorg bör göras så att pengarna flyttas till förvalet om spararens ursprungliga val inte längre finns kvar och spararen själv inte gör ett aktivt val.

Detta eftersom "likvärdig fond" är ett trubbigt begrepp och det blir svårt att avgöra exakt vad som är likvärdigt, menar FI. Detta särskilt om val som gjorts tidigare, innan den nya valarkitekturen kommit på plats. Myndigheten förordar därför att flyttar från uteslutna fonder görs till ickevalsalternativet AP 7 Såfa. Detta ligger även i linje med att det bara är de sparare som kan och vill göra ett aktivt val som ska göra det.

"I valarkitekturen tydliggörs den enskildes ansvar för de val som görs på fondtorget. I en situation där den nya myndigheten väljer ut en likvärdig fond och den fonden går sämre än förvalet, finns en risk att staten hålls ansvarig för den förlusten. Pensionssparare vars medel har placerats i förvalet och som senare vill göra ett nytt val, har alla möjligheter att vid den tidpunkten välja en annan fond med hjälp av den föreslagna valarkitekturen", uppger FI.

När det upphandlade fondtorget är etablerat och det redan finns upphandlade fonder och en ny upphandling genomförs, anser FI däremot att spararnas pengar ska kunna flyttas till en likvärdig fond. Då finns fonder som tydligt ersätter tidigare upphandlade sådana, samt att det tidigare valet är gjort med stöd av den nya valarkitekturen och utredningens system med staket.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561