NYHETSARKIVET
23 mar 2020 12:50
PRI bekräftar överenskommelse med Eniro
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti bekräftar att den tidigare principöverenskommelse som träffades med Eniro nyligen med anledning av rekapitaliseringsplanen står fast. Det gäller även efter den ändrade rekapitaliseringslösningen där erbjudandet till innehavare av konvertibler ändras från ett utbyteserbjudande till ett kontanterbjudande motsvarande 30 procent av konvertiblernas nominella belopp.

Den 27 februari meddelade Eniro att man nått en uppgörelse med PRI Pensionsgaranti om att frigöra en del tillgångar som PRI tidigare haft som pant. Detta för att klara av att lösa in en del av den förmånsbestämda pensionsskulden genom att köpa försäkring i Alecta. Transaktionen ska ske genom att man köper försäkring och hämtar gottgörelse ur den egna pensionsstiftelsen. Eftersom det kostar mer att lösa in pensionsskuld i försäkring i Alecta än vad man bokat upp skulden till, ska de frigjorda bankemedel som PRI nu släpper användas för att betala mellanskillnaden.

Eniros pensionsskuld var 655 miljoner kronor, enligt annonsbolagets bokslut för 2019. Uppgörelsen med PRI har varit en förutsättning för att aktieägarna ska acceptera den rekapitaliseringsplan som Eniro presenterat.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561