NYHETSARKIVET
22 apr 2020 12:59
ISF vill att vissa förslag i PPM-promemorian om förvalet utreds vidare
Det har varit lite tyst kring Mats Langensjös promemoria om förvalsalternativet inom premiepensionen den senaste tiden. Men nu har Inspektionen för Socialförsäkringen skickat in ett remissvar om utredningen och skriver att den stödjer promemorians övergripande inriktning.

Den övergripande inriktningen är att förvalet ska betraktas som huvudalternativ för spararna, att inslaget av socialförsäkring i förvalet ska förstärkas och att placeringsregler som syftar till att ge ett bra pensionsutfall ska skapas.

"Promemorian pekar på att det kan innebära en onödigt hög risk att föra över hela behållningen i förvalsfonden till en traditionell försäkring när pensionstagaren börjar ta ut premiepension och att en successiv övergång kan vara att föredra. Men promemorian innehåller inget sådant förslag utan föreslår vidare utredning. ISF instämmer i att det finns fördelar med att ha en successiv risknedtrappning som förvalsalternativ. Det är inte heller givet att denna nedtrappning bör vara helt avslutad när uttaget av premiepension påbörjas, som promemorian föreslår. Dessa frågor bör utredas vidare", skriver ISF i yttrandet.

Något som ISF vill lägga fram också är att olika regler för förvalet och fondtorgets fonder i samband med pensionsuttag kan göra pensionssystemet krångligare för pensionstagarna att förstå, vilket bör beaktas i en vidare utredning. Ett exempel på krångel är att förslaget innebär olika principer för övergång till tradförsäkring: förvalets kapital ska överföras till trad om inte spararen själv väljer en fondförsäkring medan kapital på fondtorget ska ligga kvar i fonder om inte spararen själv väljer traditionell försäkring.

Något annat som är oklart enligt ISF är möjligheterna att byta från fondförsäkring till tradförsäkring efter påbörjat uttag av pensionskapitalet.

"ISF anser att de som valt att ha kvar sina pensionsmedel i fondförsäkring bör ha möjlighet att gå över till traditionell försäkring även efter påbörjat pensionsuttag. Denna möjlighet bör finnas oavsett om man har sina pensionsmedel i förvalsfonden eller i fonder på fondtorget.
Den vidare utredningen skulle också kunna omfatta alternativet att de förändringar i placeringsregler och placeringsinriktning som promemorian föreslår för förvalsfonden införs för AP7 Aktiefond, medan den nuvarande konstruktionen av AP7 Såfa med två byggstensfonder och successiv övergång från AP7 Aktiefond till AP7 Räntefond bibehålls", skriver ISF.

Vad gäller förslaget om att ta bort möjligheten att välja risknivå inom förvalet, menar ISF att de som vill bör kunna välja utan att behöva göra det mellan enskilda fonder på fondtorget. Men om valet av risknivå ska göras inom förvalet eller genom olika risknivåer på ett fondtorg beror på hur de kommande förslagen om ett upphandlat fondtorg genomförs. Till dess kan ISF varken tillstyrka eller avstyrka denna promemorias förslag om risknivåer.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561