NYHETSARKIVET
22 apr 2020 13:04
Pensionsnyheterna: Skandias styrelse får huvudbry i dubbel bemärkelse
Dagens beslut från FI att meddela Skandia en varning är inte en fråga om en "felräkning" som Skandia vill göra gällande. Bolaget har inte kunnat visa hur det kommer fram till att deras annullationer ska åsättas värdet noll när värdet är något helt annat i verkligheten.

Trots att processen med FI pågått under lång tid har man inte pudlat utan framhärdat i att det man gjort är rätt och riktigt, utan att man för den skull lyckats visa att det är det.

Beloppen, både sanktionsavgiften och påverkan på kapitalkravet i bolaget, är inte ens i närheten av att stjälpa bolaget ekonomiskt. Problemet är att man försökt att runda tillsynsmyndigheten FI och hävdat att man har rätt att göra som man gör. Till slut verkar FI ha tröttnat på Skandias attityd och drämmer till.

Skandia har alltså visat att man inte klarar av att tolka reglerna för hur Solvens 2 och den interna modellen som man valt att redovisa efter. Hade bolaget istället valt att följa den så kallade standardmodellen hade man sluppit att få FI i håret och kanske sluppit såväl varning som sanktionsavgift.

Vad värre är är att Skandia haft en mycket hög svansföring gentemot de blivande tjänstepensionsbolagen och har hänvisat till att Solvens 2 innebär ett bättre kundskydd för "busschaufförer och sjuksköterskor" och att det därför skulle vara riskabelt att ha olika kapitalkrav för tjänstepension respektive försäkring.

Bolaget har i debatten och i remissvar på lagstiftningen om tjänstepension envist framhållit att Solvens 2 är ett tryggt regelverk. Men hur tryggt är ett regelverk som man själv inte klarar av att följa? Och vad tycker busschaufförer och sjuksköterskor om det? Det kanske är tur att de inte utgör Skandias kärna av kunder.

FI:s kritik är inte nådig och myndigheten menar att man inte kan använda sig av baklängesräkning för att komma fram till ett värde som man börjat med att slå fast och skriver:

"Finansinspektionen konstaterar att de antaganden som läggs till grund för beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna inte ska fastställas i syfte att uppnå ett visst resultat. Antagandena ska i stället i så stor utsträckning som möjligt återspegla de verkliga förhållandena i bolaget. Ett antagande om sannolikheten för framtida annullationer ska därför fastställas bland annat med hänsyn till bolagets tidigare annullationer och omständigheter som kan komma att påverka sannolikheten för kommande annullationer."

Att på lösa boliner anta att annullationerna uppgår till noll är alltså inte möjligt. Och FI piskar en gång till och skriver i beslutet:

"Som framgått har Skandia Liv fastställt sitt annullationsantagande till noll, trots att bolagets egen statistik visar att det förekommer annullationer i bolaget. Mot denna bakgrund har inte de skäl som Skandia Liv anfört sin grund i de verkliga förhållandena i bolaget. Finansinspektionen anser därför att Skandia Liv inte har förmått att förklara och motivera sitt antagande på det sätt som krävs enligt artikel 22.1 a i Solvens 2-förordningen."

Nu är frågan vem det är som samordnar Skandias aktiviteter. Å ena sidan har man hårt drivit linjen att hela världen ska omfattas av Solvens 2. Detta medan aktuarierna visat att man endera inte vet hur den regleringen fungerar, trots påpekanden från FI under flera års tid, eller ännu värre struntat i det.

Under tiden kanske Skandia kan påminna sig om de visa ord de själva skrev i sitt remissyttrande om tjänstepensionsregleringen i oktober 2018:

"Frågan om kundskydd och transparens är emellertid större än bara konfidensnivån på kapitalkravet. Det är centralt att tjänstepensionsföretagens kunder - de blivande pensionärerna och arbetsgivarna - får tillgång till information om tjänstepensionsföretagens finansiella ställning, inklusive solvens och kapitaltäckning. Ett viktigt skydd för de förmånsberättigade är också att Finansinspektionen har en skyldighet att snabbt ingripa mot bolag som riskerar att fallera."

Det hade varit klädsamt om Skandia själv valt att följa den lagstiftning som de varit högljudda om att tjänstepensionsbolagen ska följa.

Det ska bli intressant att se vad som nu händer och om det kommer att rulla några huvuden. Styrelsen har fått huvudbry i dubbel bemärkelse.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561