NYHETSARKIVET
22 apr 2020 13:08
Skandia Liv får 35 miljoner i sanktionsavgift
Finansinspektionen ger Skandia Liv en varning och en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor för att bolaget under flera år felaktigt beräknat sitt kapitalbehov och åtagande mot kunderna.

Beräkningarna för skyddet och bolagets solvenssituation har därför inte kunnat bedömas på ett rättvisande sätt.

Undersökningen som FI gjort omfattar perioden från och med fjärde kvartalet 2016 till och med det tredje kvartalet 2019, meddelar myndigheten idag.

Felaktigheterna som FI upptäckt har att göra med så kallad annullation, eller risken för att försäkringar upphör i förtid. Skandia Liv har under perioden som undersökts använt ett felaktigt antagande om risken för att försäkringarna ska upphöra i förtid, vilket medfört att bolagets åtaganden och det kapital som avsatts för dem inte beräknats korrekt.

"Därmed har inte skyddet för kunderna och bolagets solvenssituation kunnat bedömas på ett rättvisande sätt. Dessutom har underlaget för beräkning av åtaganden haft brister som ytterligare försvårat en sådan bedömning. Att Skandia Liv inte har tillämpat reglerna på ett korrekt sätt under en längre period är allvarligt. Bolaget har samtidigt vidtagit åtgärder för att rätta till bristerna. FI har därför beslutat att Skandia Liv ska få en varning i förening med en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor", skriver FI.

Reglerna om beräkning av försäkringstekniska avsättningar och kapitalkrav är till för att försäkringsbolag ska värdera sina åtaganden till kunderna korrekt och avsätta tillräckligt med kapital för att kunna möta dem. Att beräkna risker på ett korrekt och realistiskt sätt är avgörande för att bolag verkligen har tillräckligt med kapital och är en central del av konsumentskyddet på försäkringsmarknaden, meddelar FI.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561