NYHETSARKIVET
23 apr 2020 12:50
Bolund svarar L-ledamot om arbetet med taxonomi för hållbara investeringar
Nyligen skickade riksdagsledamoten Arman Teimouri (L) en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson om arbetet med taxonomin för hållbara investeringar.

Frågan handlade om vad regeringen gör för att säkerställa att urvalskriterier för kärnkraften tas fram innan taxonomin börjar tillämpas, och på vilket sätt regeringen ska stötta kommissionen med svensk kompetens inom hållbarhetsfrågor för kärnkraften, särskilt vad gäller använt kärnbränsle.

Svaret kommer dock från finansmarknadsminister Per Bolund, med anledning av hur arbetet är fördelat inom regeringen. Han säger att taxonomin för närvarande inkluderar ekonomiska verksamheter med störst potential för en hållbar omställning, samtidigt som den är tänkt att utvecklas löpande.

EU-kommissionen ska analysera möjligheten att utveckla taxonomins omfattning men uppgiften att utveckla mer detaljerade tekniska granskningskriterier är delegerat till kommissionen genom delegerade akter.

"Förordningen varken utesluter eller inkluderar uttryckligen kärnenergi i listan över kvalificerade miljömässigt hållbara verksamheter, den bedömningen delegeras till kommissionen. Den tekniska expertgrupp som arbetade med att ta fram förslag på tekniska granskningskriterier för de klimatrelaterade målen bedömde att kärnkraften är positiv för klimatet. På basis av befintliga vetenskapliga bevis kunde man dock med säkerhet inte avgöra om den orsakade betydande skada på något annat miljömål och valde därför att inte inkludera kärnkraft i taxonomin. Kommissionen ska nu på basis av den tekniska expertgruppens rekommendationer förbereda sitt förslag till delegerade akter som ska antas senast den 31 december i år. Vi följer kommissionens fortsatta arbete med de delegerade akterna", skriver han.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561