NYHETSARKIVET
30 apr 2020 13:03
Irriterat från SAS Kabinanställdas ombud i processen mot Unionen
De kabinanställda på SAS, som bråkar om att de blivit av med sina 60-årspensioner, har nu svarat på ett antal frågor från Svea Hovrätt, där målet nu ligger efter fem års processande. Unionen skrev i ett yttrande att man var osäker på om de kabinanställda vidhöll sin talan från tingsrätten, där de kabinanställda förlorade.

I ett något irriterat svar skriver de kabinanställdas ombud Jonas Wiberg:

"Ja, denna fråga har upptagit alltför stor del av handläggningen såväl i TR (tingsrätten)som nu i HovR (Hovrätten). Det är svårt att förstå varför UNIONEN uppehåller sig vid denna fråga gång efter annan."

Unionen skrev vidare att man funnit att de kabinanställda angivit att man avsåg att man ville ha målet prövat med "annan tillämpning av svensk lag" och undrade vad man då tänkte sig.

"Motpartens begäran om ett förtydligande av vad som avses med "annan tillämpning av svensk lag" som rättslig grund för er talan. Grunderna framgår av de omständigheter som åberopats i målet. Såsom UNIONEN t.ex. har påpekat gäller försäkringsrörelselagen för ett försäkringsbolag (som i detta fall Alecta) och även försäkringsavtalslagen aktualiseras i relationen mellan SAS som försäkringstagare och Alecta som försäkringsgivare och det påverkar även givetvis i en kollektivavtalad försäkring de parter som förhandlar kollektivavtalet och de som är förmånstagare till försäkringen."

Det man då fastnat i är att Unionen hävdat att ett besked från Collectum endast är en ögonblicksbild av intjänandet och att det är först när en kabinanställd (eller någon annan) går i pension som pension kan fastställas. Den intjänade pensionsrätten för 60-årspensionen är alltså ingen rättighet förrän man går i pension. Det här skulle då, enligt de kabinanställda, innebära att pensionen är villkorad och i förlängningen vara antastbar. Frågan är dock om fribrevsvärdet vid uppnådda 60-års ålder bara finns om den anställde faktiskt slutar sin anställning.

"UNIONEN synes t.ex. numera ifrågasätta betydelsen av Collectumbeskeden som skulle utvisa "en ögonblicksbild" av intjänad pension och så som det får förstås inte kan bevisa att det föreligger en intjänad pensionsrätt vid 60-års ålder", skriver Wiberg.

I tingsrättsprocessen gjorde de kabinanställda gällande att den intjänade pensionsrätten var villkorad med följden att SAS inte borde ha fått avdragsrätt för premiebetalningarna historiskt. För att pensionspremier ska vara avdragsgilla krävs ju att pensionen inte får vara villkorad och alltså inte kan frysa inne, vilket de kabinanställda hävdar att den gjort. De får i vilket fall som helst inget värde av de "extra" premiebetalningar som de gjort enligt ett avtal från 1974, som skulle möjliggöra 60 års pensionsålder.

Effekten av pensionsåldershöjningen till 65 år i kollektivavtalet 2012, som genomfördes i krisuppgörelsen mellan SAS och Unionen, skulle då bara bli att SAS skulle tjäna på att bolagets framtida premier från 60-65 år skulle bli lägre än vad som annars varit fallet.

Frågan om avdragsrätten avvisades av tingsrätten och Jonas Wiberg skriver nu att man inte tänker åberopa dem i Hovrätten. Fast bara lite.

"Dessa omständigheter avvisades av TR och åberopas nu inte i HovR. Däremot kan alltid en part hänföra sig till gällande rätt (rätten känner lagen). Det torde vara helt ostridigt mellan parterna att den aktuella kollektivavtalade försäkringslösningen är en sådan försäkring som berättigar till avdrag i enlighet till skattelagstiftningen. Detta torde kunna vitsordas av UNIONEN."

Till sist vill han påpeka att Unionen skrivit att de kabinanställda inte gjort något löneavstående sedan 1974, då man lyckades förhandla till sig 60 års pensionsålder genom att avstå framtida löneökningar. Och nu syns irritationen igen:

"Detta påstående är fel. Arbetstagarna har (vilket också bl.a. framgår av den dom från Stockholms TR från år 2010 som åberopats i målet) bidragit till sin pension genom att från 1974 ha lägre lönetariffer vilket har delfinansierat deras 60-års pension. Hur detta löneavstående har tillkommit saknar betydelse för tvisten."

Det är tur för de kabinanställda att man inte försöker få ut ersättning av SAS, givet de ekonomiska svårigheter som bolaget nu går igenom. De har ju stämt Unionen för att facket överskridit sina befogenheter när man gick med på uppgörelsen 2012 och vill ha ersättning för det.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561