NYHETSARKIVET
20 maj 2020 13:10
Handelshögskolan ser problem med nya placeringsregler för förvalet i PPM
I sitt remissvar på promemorian om förvalet i PPM har Swedish House of Finance, SHoF, vid Handelshögskolan i Stockholm lagt tonvikten på två punkter som anses vara problematiska. En av dem är de föreslagna ändringarna av placeringsreglerna, som enligt promemorian bör vara samma för AP7 som för AP1-AP4.

Här finns stora risker som utredningen underskattar, enligt yttrandet, vilket beror på att det till skillnad från de övriga AP-fonderna inte går att förutse flödet in och ut ur Sjunde AP-fonden. Det största problemet verkar vara vad som kan hända när förvalet tillåts allokera upp till 40 procent i illikvida tillgångar, samtidigt som fonden ska kunna handlas månadsvis.

"Med ett stort ägande i tillgångsslag som värderas så sällan som en eller två gånger om året riskerar stora arbitragemöjligheter att uppstå för medvetna pensionssparare, på pensionssystemets bekostnad. Dessutom är det inte praktiskt möjligt att både tillåta aktiv handel på månadsbasis och ha stora illikvida investeringar utan att väsentlig (och kostsam) likviditetsrisk uppstår. Det kan också skapa instabilitet i förvaltningen i kriser, då onoterade tillgångar har en stor eftersläpning i prissättning i jämförelse med noterade tillgångar", skriver SHoF.

Antingen så begränsas andelen illikvida tillgångar till en liten del av portföljen som nu eller så måste handeln med fonden ske på årsbasis.

"Eftersom premiepensionssystemet ändå ska ge spararen en stor grad av kontroll (om hen vill) tycker vi inte att systemet är förenligt med en fond som endast handlas på årsbasis och förordar därför det första alternativet", enligt remissvaret.

Den andra punkten Handelshögskolan finner problematisk är att utredningen föreslår att övergången mellan en sparande- och en utbetalningsfas implementeras utan att övergångsfasen är tydligt definierad. Själva uppdelningen i två faser tillstyrks.

"Problemen uppstår i övergången mellan dessa faser. Det går nämligen inte att snabbt skifta förvaltningen från enbart ett avkastningsmål till enbart ett stabilitetsmål utan att utsätta pensionsspararen för risk. En gradvis avtrappning av risknivån är därför önskvärd. Utredningen tar upp detta i kapitel 9.8, men vi anser att det är mycket problematiskt att man inte kommer med ett komplett förslag, utan endast föreslår att denna komponent ska utredas ytterligare."

Frågan om Finansinspektionen inte längre ska granska AP7 kan möjligtvis vara rätt väg att gå men den frågan bör enligt SHoF utredas på egen hand.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561