NYHETSARKIVET
20 maj 2020 13:12
Langensjö om remissvaren: Några som inte förstår vad ett förval är till för
Remisstiden för Mats Langensjös promemoria om förvalet i premiepensionen är över och vid deadline igår rasslade det in många nya yttranden.

Ett som kom in och innehöll väldigt mycket kritik mot Langensjös utredning var från Handelshögskolan i Göteborg och var signerad Evert Carlson, som bland annat är känd från Andra AP-fonden och sitter i fondbolaget Swedbank Roburs styrelse. Bland de hårda orden nämndes att promemorian visar på "djup okunskap kring finansteori" och att "för många och ofta motstridiga mål läggs på förvalet".

Mats Langensjö kommenterar till Pensionsnyheterna några av de synpunkter som inkommit under remissomgången. Han konstaterar till att börja med att de flesta remissinstanserna i princip står bakom huvuddragen och att ett antal bra förbättringsförslag kommit in under remissomgången. Han står bakom sitt betänkande och tycker att det i huvudsak är bra, relevant och rimligt, men menar i övrigt att några inte riktigt förstår eller har satt sig in i vad ett förval är i ett allmänt premiebaserat pensionssystem.

Många har bland annat diskuterat frågor som var utanför utredningens uppdrag och omfång, menar han.

- Flera förslag är intressanta att överväga, men kräver stora strukturella förändringar av både pensionsområdets funktionssätt och pensionssystemets struktur, säger Langensjö.

I promemorian föreslås att förvaltningen för förvalet använder sig av dynamisk allokering, vilket vissa remissinstanser kritiserade och ansåg att livscykelförvaltning var mer ändamålsenligt.

- Dynamisk tillväxtportfölj är ett sätt att skilja, benämna och rama in inriktningen. Det är ett ganska väletablerat begrepp och syn på långsiktig pensionsförvaltning, speciellt inom premiebaserade system och är väl där det sker mest utveckling internationellt just nu. En del verkar inte hängt med i den utvecklingen, säger han.

Vad gäller livscykel- och generationsfonder så menar han att de är svåra att göra till en relevant produkt i praktiken. De är en gammal lösning och var ett försök från fondbranschen att hitta en position inom pensionsförvaltning. Termen är ett sälj- och marknadsföringsbegrepp som saknar akademiskt stöd och egentlig definition.

- Det är stora skillnader mellan olika livscykel- och generationsfonder runt om i världen och i Sverige. Som det påpekas i några remissvar så kan det vara optimala att alla får "sin" egen generationsfond, för precis som de indirekt säger så ser alla individers pensioneringssituation olika ut (pensionsålder, livsbetingelser, inkomstbehov, boendesituation, hälsa, förväntad livslängd efter pension, förmögenhet mm). Ålder eller tid kvar till pension är inte tillräckliga parametrar, och därmed blir generation – och livcykelfonder per definition fel riskprofil för de flesta. Pensionsförvaltning är mer komplex. Förvalet kan inte vara den del som samordnar pensionspåsar från tjänstepensioner och annat privat sparande för att optimera för varje individ i det allmänna systemet, säger Langensjö.

Flera remissinstanser har motsatt sig promemorians förslag att byta från daglig till månadsvis handel i förvalet. Vissa menade att månadsvis handel istället leder till större transaktioner och därmed ökade kostnader.

- Poängen med att inte medge daglig handel är en kommunikativ tanke som är viktig. Premiepensionen är inte en fondhandelsplattform och förvalet ska inte vid någon tidpunkt, nu eller i framtiden, behöva ta hänsyn till handelseffekter eller flöden. Signalen ska vara; detta är en pensionsplattform inte en daytradingplats. Jag tycker nog att till exempel årsvis handel vore mer rimligt, men det får egentligen inte på många, många år någon egentlig skillnad i praktiken och att förändra från daglig till månadsvis är i sig ett stort men viktigt steg, säger Langensjö.

Vidare säger Langensjö att han inte föreslog ett kvantitativt mål utan gav en formulering som ska styra mot en hög avkastning. En hög risk ska gynna den typiska pensionären som behöver sättas i centrum i ett allmänt pensionssystem. De individer som vill anpassa sitt sparande själva har alltid fondtorget att gå till.

- Det finns ett fondtorg. Det verkar en del remissvar glömma bort. Där finns möjlighet till individanpassning och riskjustering. Förvalet ska vända sig till dem som mest behöver det och maximera för dem, säger han och avslutar med det han tycker är viktigast för förvalet, nämligen fria och flexiblare mandat att ta risk över tid och anpassa portföljen långsiktigt.

- Det betyder inte taktisk allokering eller spekulation, mitt förslag siktar på att skapa förutsättningar för klok och långsiktig pensionskapitalförvaltning, det är baserat på en väl etablerad och typisk förvaltningsmetod bland de stora och främsta aktörerna runt om i världen, vilket även förvalet självklart ska vara.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561