NYHETSARKIVET
3 jul 2020 13:26
Folksams Charlotta Carlberg: Inför inte retroaktiv flytträtt
I en debattartikel i Dagens Juridik idag argumenterar Charlotta Carlberg, vd Folksam Fondförsäkrings AB, för att lagstiftaren inte ska öppna för retroaktiv flytträtt på äldre försäkringar.

Inledningsvis skriver hon i artikeln att Folksam "inte har något emot regler som underlättar flytt av tjänstepensionssparande. Genom förslaget öppnar emellertid regeringen en dörr för retroaktiv lagstiftning på det förmögenhetsrättsliga området som kan vara svår att stänga igen."

Folksam har beställt ett rättsutlåtande från Mårten Schultz, professor i civilrätt, för att närmare belysa konsekvenserna av retroaktiv lagstiftning. Där kommer han bland annat kommit fram till att när det gäller retroaktiv kriminalisering, så är det klart att ingen ska kunna dömas retroaktivt för ett brott som begicks innan lagstiftningen fanns på plats. Detta står i regeringsformen och är en grundbult i det svenska rättssystemet.

Han visar även att det i andra länder är ovanligt med retroaktiv lagstiftning och att det ofta finns uttalade förbud mot retroaktiv lagstiftning.

På det offentligrättsliga området i Sverige är det dock inte lika tydligt, där finns exempel på retroaktiv lagstiftning, bland annat på skatteområdet, men de är få.

"Frågan om (att) retroaktiv lagstiftning i allmänhet bör undvikas har varit föremål för viss behandling i lagstiftningsarbetet. I betänkandet Medborgerliga fri- och rättigheter: Regeringsformen (SOU 1975:75 s. 159) sägs: "Fri- och rättighetsutredningen delar självfallet uppfattningen att retroaktiv lagstiftning på förmögenhets- och, framför allt, skatterättens områden som huvudregel bör undvikas. Medborgarna har ett berättigat anspråk på att kunna planera sina förhållanden utifrån gällande rätt."

Folksams syn på retroaktiv flytträtt sammanfattar Charlotta Carlberg så här:

"För Folksams del kan vi sammanfattningsvis konstatera att för företag inom finanssektorn såsom försäkringsföretag och banker är det centralt för både kunder och företag att regelverken är robusta och förutsägbara. Försäkringsavtal är ofta långvariga, på samma sätt som ett bostadslån hos en bank. Vi ser med oro på hur lättvindigt regeringen lägger fram ett förslag om retroaktiv lagstiftning, något som i många andra länder inte är tillåtet. På sikt kan det leda till att den återhållsamhet som framgår av tidigare lagstiftningsarbeten avseende retroaktiv lagstiftning urvattnas", skriver Carlberg i artikeln.

Som vi skrev i förra veckan har Finansinspektionen nu skickat enkäter till försäkringsbolagen för att få en bild av hur många försäkringar tecknade tidigare än år 2007 respektive år 2000 då flytträtten var begränsad eller obefintlig. Dessutom vill veta hur mycket kapital som finns samlat i depå- respektive fondförsäkringar.

Det kan vara mot bakgrund av det som Folksam nu börjar argumentera för att inte behöva öppna för retroaktiv flytträtt.

För kunder som erbjuds en möjlighet, inte skyldighet, att flytta en försäkring med den nu föreslagna retroaktiva lagstiftningen torde dock problemet vara begränsat. Detta även om det skulle vara en styggelse för jurister och för Folksam, som kan tvingas släppa ifrån sig försäkringar och kapital om den nya lagstiftningen går i genom, trots att den i så fall görs retroaktiv.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561