NYHETSARKIVET
18 aug 2020 13:40
Skatterättsnämnden: Arbetsgivare får göra avdrag vid tillämpning av kompletteringsregeln
Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsbesked som rör tillämpningen av kompletteringsregeln vid garantier som understiger 100 procent.

Frågan handlar om vilken kostnad för en avgiftsbestämd pensionsutfästelse ett bolag får göra avdrag med vid tillämpning av kompletteringsregeln. Kompletteringsregeln, en skatteregel som medger arbetsgivare att, för personer med eftersatt pensionstryggande, i efterhand och med avdragsrätt korrigera vad som brister, upp till vissa angivna nivåer bestämda av tjänstetid och lön. Det handlar alltså om att "köpa ikapp" missade förmåner.

Bakgrunden är att ett bolag utöver den kollektivavtalade pensionen med pensionsålder 65 även ska utfästa förtida pension till en arbetstagare i form av en avgiftsbestämd ålderspension som ska betalas ut från 60 till 64 år. Utfästelsen ska tryggas genom inbetalning av en engångspremie till en traditionellt förvaltad tjänstepensionsförsäkring med garanti i ett livförsäkringsbolag, alternativt i en fond- eller depåförsäkring i ett annat försäkringsbolag.

Tryggandet sker genom en inbetalning av en engångspremie som motsvarar det maximala belopp för vilket arbetsgivaren skattemässigt kan få avdrag.

"Som en följd av låga marknadsräntor m.m. har livförsäkringsbolaget tillsammans med flera andra livförsäkringsbolag tvingats införa nya garantiparametrar som bl.a. innebär att garantin beräknas på viss andel av premien. I livförsäkringsbolaget ligger för närvarande 80 procent av premien till grund för beräkningen av en garanterad förmån. Något förenklat betyder det att premien för en försäkring med en garanterad förmånsnivå har ökat med cirka 25 procent mot tidigare", skriver Skatterättsnämnden i förklaringen till ärendets omständigheter.

Bolaget ville därför veta om det får göra avdrag för en kostnad motsvarande premien för en förmånsbestämd pensionsförsäkring som har beräknats utifrån en garantiparameter som innebär att 80 procent av premien ligger till grund för den garanterade förmånsnivån. Bolaget anser att det ska få göra det, medan Skatteverket ifrågasatte det.

Skatterättsnämnden gick dock på bolagets linje.

"Vid köp av en förmånsbaserad pensionsutfästelse med traditionell förvaltning måste X således numera betala en premie som är 25 procent högre för att de förmånsnivåer som anges i 8 § ska vara garanterade. Enligt Skatterättsnämndens uppfattning följer det av lagtextens lydelse att något hinder inte finns för att medge avdrag med motsvarande kostnad vid val av en avgiftsbaserad utfästelse", enligt förhandsbeskedet.

Försäkringsexperten Per Andelius skriver i ett kort inlägg på egna plattformen Pensionsforum.se att "frågan är berättigad enär arbetsgivare som lämnat premiebestämt pensionslöfte därigenom inte förbundit sig till viss pensionsnivå, varför överskottspremien med visst fog kan ifrågasättas som avdragsgrundande, något även Skatteverket gjort."

Men det tyckte alltså inte Skatterättsnämnden.

Här kan du ta del av hela förhandsbeskedet:
Läs mer
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561