NYHETSARKIVET
22 sep 2020 14:05
Debatt: Är taxonomin slutet på ’greenwashing’?
Blir EU:s handlingsplan för finansiell hållbarhet, den så kallade taxonomin, slutet för fenomenet green washing? Den frågan ställer sig hållbarhetsjuristen och konsulten Nezik Keshto i en krönika i Dagens Juridik.

Taxonomin är tänkt att på ett tydligare sätt definiera vad en grön investering faktiskt är. Ett problem i branschen som lyfts flera gånger är att finanssektorn tidigare saknat just dessa riktlinjer. Det är det som ökat risken för så kallad green washing och för att undvika detta samt öka transparensen i marknaden har EU skapat ett gemensamt ramverk, skriver hon i debattartikeln.

"För att en aktivitet ska anses vara hållbar, måste den bidra till ett eller flera av hållbarhetsmålen, utan att skada övriga mål. Internationella konventioner på området ska beaktas och krav på transparens hos finansaktörer kommer utvecklas."

Ökad uppmärksamhet och finansiering kommer gå till bolag som enligt taxonomins riktlinjer har många aktiviteter inom hållbar utveckling. För att kunna konkurrera och avancera till en grön omställning måste bolag därför tidigt se över sina riskmodeller så att klimatrisker inkluderas, skriver Keshto.

Samtidigt noterar hon att taxonomin även fått kritik eftersom det kan finnas svårigheter i att beräkna vad som är klimatvänliga investeringar. Hållbarhet är dynamiskt och ett ständigt föränderligt område, menar hon.

"Taxonomin väcker också frågor kring hållbarhet i stort – en ekonomiskt hållbar aktivitet kan vara förödande för en social hållbarhet. Det återstår att se hur detaljerade bestämmelserna utformas och i vilken mån man som bolag omfattas, men en sak är alldeles säker – ett gemensamt EU-system för hållbarhetsklassificering inom finanssektorn är ett faktum och ansvaret för compliance ligger på verksamhetsutövaren. Tillsynsmyndigheten blir Finansinspektionen vilket gör att bestämmelserna i större mån kommer att behöva efterföljas för att undkomma eventuella sanktioner."

Keshto avslutar med att skriva att bolag som inte förhåller sig till taxonomin riskerar att hamna på efterkälken, med både minskat engagemang och färre investeringar från kunderna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561