NYHETSARKIVET
16 okt 2020 12:37
Oklart om nya pensionssystemet bidrar till längre arbetsliv
I en ny rapport från Delegationen för senior arbetskraft framgår det att det är svårt att visa om pensionsreformen ökat drivkrafterna till ett längre arbetsliv.

Rapporten Pensionssystemens drivkrafter för ett längre arbetsliv har skrivits av Lisa Laun, docent i nationalekonomi vid IFAU, och Mårten Palme, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Där framgår det att det gamla ATP-systemet var mer generöst än det befintliga systemet som ger lägre ersättningsnivåer för pensionärerna i jämförelse. På det sättet har det nuvarande system ökat drivkraften till en senare pensionering och ett ökat deltagande i arbetskraften bland äldre.

Och arbetskraftsdeltagandet bland äldre har ökat kraftigt. Bland män i åldersgruppen 60 till 64 år har deltagandet ökat med 20 procentenheter, från 55 procent till 75 procent mellan slutet av 1990-talet och 2017.

Samtidigt är resultaten lite mer tvetydiga när det kommer till reformens påverkan på hur mycket den sammanlagda pensionsinkomsten förändras av att man går ett år tidigare eller senare i pension.

"Om vi antar att den försäkrade börjar ta ut sin pension samtidigt som hen lämnar arbetskraften visar våra beräkningar att det gamla pensionssystemet faktiskt i genomsnitt ger en större förändring i pension och därmed genererar starkare incitament att stanna kvar i arbetskraften för 63-åringarna - även om skillnaderna mellan systemen är mycket liten. När vi däremot antar att de försäkrade började ta ut sin pension vid den tidigare normala pensionsåldern vid 65 år ser vi att deras incitament att stanna kvar i arbetskraften vid 63 år är starkare i det nya systemet", skriver rapportförfattarna.

Slutsatsen av rapporten är alltså att det inte går att dra några konkreta slutsatser om reformen bidragit till det kraftigt ökade arbetsutbudet bland äldre i Sverige.

"För att kunna avgöra om så varit fallet skulle det krävas att man identifierade storlekarna på de motverkande förändringarna i incitament som reformen inneburit. Denna uppgift lämnar vi till framtida forskning. Vårt intryck från tidigare studier är emellertid att pensionsreformen inte haft en särskilt framträdande roll", enligt rapporten.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561