NYHETSARKIVET
22 dec 2020 12:39
’Svårare att nå klimatmålen med EU:s taxonomiförslag’
Ett antal svenska aktörer har idag lämnat yttranden till EU-kommissionen med anledning av den delegerade akten för taxonomin för hållbara investeringar. Bland de finns Svensk Försäkring, AMF och Länsförsäkringar.

De står bakom ambitionen med Sustainable Finance, som handlar om att bidra till att investerare ska få incitament och den information som krävs för att investera i verksamheter som bidrar till en långsiktig hållbarhet. Men på några områden anser AMF till att börja med att det remitterade förslaget försvårar snarare än underlättar.

De fyra sektorerna skog, vattenkraft, energieffektiva fastigheter och elnätskapacitet kommer enligt det som föreslås antingen inte alls eller under väldigt starka restriktioner bedömas som hållbara. Några av restriktionerna är dessutom i strid med befintlig reglering, enligt AMF.

I sin nuvarande utformning innebär förslaget för skogssektorn att refinansiering av befintligt skogsbruk kan bli dyrare. Det påverkar potentiellt skogsråvarans roll i klimatomställningen. När det gäller vattenkraft innebär förslaget att återinvesteringar och renoveringar av exempelvis den svenska vattenkraften inte kommer klassas som miljömässigt hållbara, med ökade kapitalkostnader som följd, enligt AMF.

Länsförsäkringar fokuserar sitt yttrande på skogsbruk och lyfter samma problem som AMF. Bolaget vill att EU-kommissionen återinför det ursprungliga förslaget med kriterier för hållbart skogsbruk (”existing forest management”) som presenterades av den tekniska expertgruppen tidigare i år. Nuvarande förslag kan innebära att skogsbruk som vi känner det i Norden inte bedöms som hållbart enligt regelverket, vilket LF anser motverkar EU:s avsikter.

"Hållbart skogsbruk kan medföra positiva klimateffekter, både när skogen växer och binder koldioxid samt när förnyelsebart material från skogen kan ersätta fossila bränslen och produkter", säger Kristofer Dreiman, Länsförsäkringars chef för ansvarsfulla investeringar.

Budskapet från Svensk Försäkring är att nuvarande förslaget innehåller flera brister som måste ses över. De tekniska granskningskriterierna för några områden kan i värsta fall motverka syftet med hela förordningen.

"Vad gäller försäkring finns det väsentliga brister i de föreslagna granskningskriterierna för sakförsäkring och återförsäkring. I synnerhet ställer vi oss frågande till kravet att dela skadedata. Dessa är en del av företagens intellektuella egendom", enligt branschorganisationens ekonom Sara Bergström.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561