NYHETSARKIVET
4 mar 2021 13:31
EU vill ha hjälp av medlemsstaterna för utbildningssatsning på privatekonomi
Inom ramen för den så kallade kapitalmarknadsunionen har EU nu börjat sondera terrängen för att ta fram någon typ av EU-gemensam utbildning för att stärka EU-medborgarnas finansiella kompetens.

Under det andra kvartalet 2021 kommer man att med hjälp av olika organ i medlemsstaterna undersöka möjligheterna och få inspiration om vad man gjort i medlemsstaterna för att öka den finansiella kunskapen bland medborgarna och om man kan skapa ett EU-gemensamt utbildningspaket när det gäller finansiell kompetens.

Om det visar sig att det finns utsikter för att gå iland med detta planerar man att under det första kvartalet 2022 att sätta igång ett lagstiftningsarbete för att som det heter "promote learning measures that support the financial education of consumers, in particular in relation to responsible investing".

Det man i det här preliminära läget har i kikaren är att skapa ett EU-gemensamt ramverk genom att fånga in den kompetens som finns ute i medlemsstaterna för att senare kunna använda det bland myndigheter, skolor, finansindustrin men även för konsumenter i de olika medlemsstaterna.

Här pekar man på att EU-kommissionen redan har tagit fram liknande ramverk för entreprenörsskap, kallat Entre Comp och för digital kunskap, DigComp.

Projektet är i sin linda men den svenska regeringen har nu frågat Finansinspektionen om de vill vara med i projektet, något som myndigheten, trots hård arbetsbelastning, sagt att man vill vara med om att utveckla.

Det hör till saken att det inom OECD gjorts liknande satsningar och i de sonderingar man gjort kallar man dessa för "benchmark". Möjligen kan det tolkas som att det som OECD gjort är bra men att man vill ha ett eget utbildningspaket med EU-stämpel på.

EU-länderna har dock mycket olika lagar som styr och även i många stycken olika produkter på de finansiella marknaderna. Frågan är hur uppskattat det blir för rumänska eller portugisiska medborgare att lära sig mer om svenska traditionella försäkringar med allokerad men ej tilldelad återbäring?
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561