NYHETSARKIVET
19 maj 2021 13:55
Konsumentintresset väger över - retroaktiv flytträtt kan godkännas
Dagens nyhet om att regeringen öppnar för flytträtt på gamla försäkringar tecknade före 2007 innebär att man vill införa en retroaktiv lagstiftning.

Man griper in i avtalsförhållanden som ingåtts tidigare och förklarar att försäkringar som enligt avtal inte kan återköpas eller flyttas faktiskt får göra det.

När förslaget kommit på tal har det i debatten låtit som att det skulle vara en viktig princip som därmed skulle överges, något som regeringen inte riktigt håller med om.

Det är i alla fall inte svart eller vitt. Så här står det om hur man resonerat i promemorian.

"I svensk rätt finns inte något allmänt förbud mot retroaktiv lagstiftning vid sidan av de straffrättsliga och skatterättsliga områdena. Det har dock i flera sammanhang uttalats att försiktighet är påkallad när det gäller att införa regler med retroaktiv verkan och att sådan lagstiftning som huvudregel bör undvikas på det förmögenhetsrättsliga området, om inte tungt vägande skäl motiverar avsteg från den grundsatsen."

Alltså, man bör inte göra avsteg från huvudregeln om retroaktiv lagstiftning men i det här fallet ska det alltså vara OK, om det finns tungt vägande skäl.

Regeringen skriver:

"Lagstiftaren måste därför noggrant pröva sådana frågor och sträva efter den lösning på problemen som bäst tillgodoser såväl enskilda personers och företags rättsskydd som det samhällsintresse som kan vara skäl för ett avsteg från huvudregeln."

Men det finns det alltså. Konsumentskyddsintresset eller konsumentnyttan väger tyngre en vissa principer.

"Som framhållits i flera tidigare lagstiftningsärenden finns ett starkt konsumentskyddsintresse, främst i betydelsen konsumentnytta, av att kunna återköpa och flytta försäkringssparande."

Motivet till avsteget är att få marknaden att fungera bättre, menar regeringen som skriver:

"Det är viktigt att marknaden för försäkringssparande fungerar väl och att den präglas av ett högt konsumentskydd. En grundläggande förutsättning för ett gott konsumentskydd bör vara att konsumenter har en rimlig möjlighet att flytta sitt sparkapital om deras personliga förutsättningar ändras eller om de inte är nöjda med de tjänster eller produkter som försäkringsföretagen tillhandahåller."

Det här betyder i klartext att ändamålen helgar medlen och att regeringen väljer att se mellan fingrarna när det gäller avstegen från huvudregeln. Det har tagit lång tid att komma fram till den slutsatsen för lagstiftaren.

Nu händer det, efter det att en majoritet i finansutskottet uppmanade, läs tvingade, förre finansmarknadsministern Per Bolund och regeringen att utreda om det skulle vara möjligt att även låta äldre försäkringar få flytträtt.

Det återstår att se om konsumentintresset är så stort att försäkringstagare och försäkrade tycker att det är värt att resa sig ur soffan för att flytta gamla försäkringar. Hittills har vi inte sett någon flodvåg av ansökningar om flytt efter lagändringarna i april 2021, då maxtaxan infördes.

De äldre försäkringar som nu kan göras flyttbara borde innehas av något äldre personer och frågan är om de är mer eller mindre aktiva än yngre när det gäller att se om sitt försäkringshus.

Promemorian ska nu remissbehandlas och regeringen vill ha in synpunkter på förslaget senast den 26 augusti 2021.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561