NYHETSARKIVET
31 maj 2021 12:55
Försäkringsföretagens kapitalplaceringar ökade under första kvartalet
Tillväxten i premier i de svenska försäkringsbolagen leder till att man måste köpa mer värdepapper till sina portföljer. Totalt nettoköpte de svenska bolagen för 97 miljarder kr under första kvartalet 2021.

Marknadsvärdet på försäkringsföretagens placeringstillgångar steg till 6 027 miljarder kronor. Det kan jämföras med 5 661 miljarder vid föregående kvartals slut, och 4 982 miljarder vid första kvartalet 2020.

Stora nettoinvesteringar och en fortsatt positiv börsutveckling bidrog till ökningen, skriver SCB i dag.

Aktier och andelar var det tillgångsslag som ökade mest i värde under kvartalet. Värdet steg med 343 miljarder och berodde i huvudsak på nettoinvesteringar på 72 miljarder och god börsutveckling.

Marknadsvärdet av innehav i räntebärande värdepapper stod däremot still.

Livbolagen hade vid utgången av det första kvartalet placeringstillgångar värda 5 407 miljarder, en ökning med 332 miljarder kr jämfört med fjärde kvartalet 2020.

Ökningen förklaras dels av värdeökningar men även på livbolagens nettoinvesteringar som summerades till 88 miljarder kr, enligt SCB.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561