NYHETSARKIVET
8 jun 2021 12:41
FI: Fondförvaltare måste bli bättre på likviditetshanteringen
Fondförvaltarna behöver bli bättre på att hantera fondernas likviditetsrisker. I vissa fonder kan likviditeten i fondens tillgångar eller inlösenvillkoren behöva anpassas.

Det visar den granskning som Finansinspektionen har gjort av fondförvaltarnas likviditetsriskhantering.

"Samtliga fondförvaltares styrelser bör skyndsamt påbörja arbetet med att se över om förvaltaren uppfyller FI:s krav och rekommendationer och vilka åtgärder som annars bör vidtas", uppmanar FI i en rapport om likviditetshanteringen i fonder som publiceras idag.

En god matchning mellan tillgångarnas likviditet och fondens inlösenvillkor är grunden för god likviditetsriskhantering. Inlösenvillkoren ska därför vara anpassade efter tillgångarnas likviditet och även för stressade lägen.
Fondförvaltarna ska göra en grundlig likviditetsanalys och vidta åtgärder om likviditeten i fonden inte överensstämmer med fondens inlösenvillkor. Det är särskilt viktigt för fonder där likviditeten i tillgångarna är lägre eller där prisbilden för tillgångarna är mer osäker, anser FI och tillägger:

"Det kan bli nödvändigt att, i förebyggande syfte, förändra tillgångarnas struktur i grunden eller att anpassa fondens inlösenvillkor", skriver FI, som noterade problemen med företagsobligationsfondernas fördröjda inlösen av andelar under pandemivåren 2020."

Då var det 45 fonder som tvingades trampa på bromsen och pausa inlösen för att de inte hade tillräcklig likviditet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561