NYHETSARKIVET
10 jun 2021 12:28
Svängdörrarna mellan FI och finansbranschen får fortsätta snurra
Riksrevisionen publicerade under 2020 en granskning rörande Finansinspektionens arbete för att motverka intressekonflikter som uppstår när anställda byter sida och börjar jobba hos tillsynsobjekten i branschen.

Riksrevisionen ansåg att Finansinspektionen borde göra mer för att motverka risken för intressekonflikter och att de verktyg man har för att förhindra dessa finns redan på plats. Men, de behöver användas mer och tydligare av myndigheten.

FI har och har haft en ström av medarbetare som bytt sida från staten till det privata näringslivet och då främst om man gått över till bolag som står under tillsyn. Riksrevisionen menade att detta "kan undergräva såväl allmänhetens som branschens förtroende för myndighetens förmåga att utföra sitt uppdrag".

Dessutom tyckte riksrevisor Helena Lindblad att myndigheten borde bredda sin rekryteringsbas för att det inte bara ska bli svängdörrar mellan myndigheten och finansbranschen "för att på så sätt få in andra perspektiv i sina berednings- och beslutsprocesser."

Riksrevisionen konstaterade vidare att "en inte oväsentlig andel av handläggarna inte anser att myndighetens beslut präglas av objektivitet och saklighet", vilket borde oroa fler än Riksrevisionen.

Riksrevisionen tyckte vidare att det finns skäl att noggrant följa frågan och menade att att FI borde jobba mer aktivt med jävsreglerna. Detta särskilt när anställda får erbjudanden att gå över till den andra sidan.

Regeringen har tagit del av synpunkterna och föreslagit att man inte ska vidta några ytterligare åtgärder. Den slutsatsen instämmer Finansutskottet i. I sitt betänkande föreslår nu utskottets majoritet att riksdagen fattar beslut om att lägga Riksrevisionens rapport till handlingarna. Det betyder – inga åtgärder.

Jakob Forssmed, kristdemokraternas representant i utskottet, ansåg i en motion att man borde vidta åtgärder mot FI:s höga personalomsättning och "återkomma till riksdagen med förslag" för att åtgärda problemet och då med fokus på experter och chefer.

Den motionen avslogs dock och utskottet menar, precis som regeringen, att den höga personalomsättningen främst kan förklaras med att myndigheten ständigt fått fler uppgifter och större anslag och därmed ett ökat behov av nyrekryteringar.

Forssmed och Kristdemokraterna menade även att man borde undersöka möjligheter till karantänsregler vid byte av jobb, men det blir det nu inget av med.

Regeringen och utskottet håller med om att det finns risker med strömhoppen men tycker att FI ska fortsätta att arbeta för minska den risken med hjälp av de regler som redan finns. Regeringen och nu även utskottet anser samtidigt att det är viktigt att värna den enskildes integritet samt statens arbetsgivarperspektiv.

"För hårda karantänsbestämmelser eller krav på att anmäla sondering med ny potentiell arbetsgivare även i tidiga skeden riskerar att skada anseendet för staten som arbetsgivare", står det i utskottets betänkande.

Så någon bromsolja i svängdörrarna lär det inte bli. Det ska gå bra att lämna ett granskningsjobb på myndigheten ena dagen och därefter gå över till andra sidan dagen efter.

I alla fall behövs det inga ytterligare utredningar eller lagar. Det räcker om FI tar tag i frågan och använder de regler man redan har. Jaha.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561