NYHETSARKIVET
17 jun 2021 13:38
Staten är sämst på att låta människor jobba längre
Den stora utredningen om ett längre arbetsliv "Äldre har aldrig varit yngre - allt fler kan och vill arbeta längre" lades fram i november 2020.

Den innehöll en stor genomgång om hur läget ser ut och vilka åtgärder som behöver vidtas för att motverka diskriminering av äldre på arbetsmarknaden.

Utredningen har inte haft till uppgift att utforma några skarpa lagförslag utan utredningen ska ses som en genomgång och fakta av det aktuella forskningsläget, vilket resulterat i en stor katalog av förslag och saker som behöver fixas till.

Utredningen konstaterar till exempel:

- Det är en nödvändighet att seniorer som kan och vill arbeta längre får göra det
- Synen på senior arbetskraft är otidsenlig
- Det finns skillnader i förutsättningar för ett längre arbetsliv
- Tiden som pensionär har förlängts avsevärt
- Kraven i arbetslivet har förändrats och livslångt lärande blir allt viktigare
- Utvecklingen går för långsamt
- Äldre har aldrig varit yngre, dagens 70-åringar är som gårdagens 50-åringar
- Arbetsgivares attityder till senior arbetskraft behöver förbättras.

Utredningen har publicerat 23 olika rapporter som belyser situationen och nu har remissinstanserna lämnat in remissvar på utredningen.

Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs Universitet, Agecap, skräder inte orden i sitt remissvar, även om man instämmer i snart sagt alla förslag till förbättringar som utredningen kommer med. Men staten är det stora problemet, menar Agecap.

"Idag är staten sämst när det gäller att låta människor arbeta längre. Vi tycker att några saker inte lyfts fram tillräckligt, såsom vikten av en multidisciplinär ansats och betydelsen av den allmänna folkhälsan och förebyggande åtgärder för att människor skall kunna arbeta längre. Det är också viktigt att framhålla att människor har olika förutsättningar för att arbeta längre, och att en del kanske måste arbeta längre trots att det kan tänkas skada deras hälsa."

I utredningen har man föreslagit att det ska inrättas en tjänst under en myndighet som kan ha ett sammanhållande ansvar för att se till att förbättra äldres möjligheter och följa utvecklingen. Här har nämnts att Pensionsmyndigheten skulle kunna ta den rollen men det passar inte akademikerna i Göteborg som skriver:

"Slutligen anser vi att den funktion som delegationen föreslår skall kopplas till ett universitet för att komma nära aktuell forskning och för att öka möjligheten att kritiskt granska nya rapporter och resultat av olika åtgärder."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561