NYHETSARKIVET
18 jun 2021 12:39
Regellättnader på värdepappersmarknaden på väg till lagrådet
Idag lämnade regeringen sin lagrådsremiss med förslag till ändringar i svensk lag i enlighet med de regler som EU presenterat för det som benämns som kapitalmarknadernas återhämtning till följd av ändringar i MiFiD, EU:s prospektförordning och EU:förordningen om värdepapperisering.

Förslagen i lagrådsremissen omfattar bestämmelser om informationskrav, produktstyrning och handel med råvaruderivat i lagen om värdepappersmarknaden och bestämmelser om hänvisningar till den lagen i lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Förslagen omfattar även bestämmelser om ingripanden i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning och lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering.

För att ha koll på när de olika reglerna ska börja gälla vill det till att berörda fyller i almanackan noggrant.

Ändringarna i lagen om värdepappersmarknaden föreslås träda i kraft den 28 februari 2022.

De ändringar som innebär att vissa upphävda informationskrav på värdepappersinstitut och handelsplatser återinförs ska träda i kraft den 28 februari 2023.

Ändringarna i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Ändringen i fråga om undantag från tillståndsplikt för handel för egen räkning genom direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats i Sverige föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 december 2021. Klart som korvspad...
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561