NYHETSARKIVET
23 jun 2021 13:37
FI-sanktion på 5,5 miljoner kr mot Maiden Life
Det lilla livbolaget Maiden Life har verkat i Sverige men har inte haft något kontor här.

Moderbolaget är registrerat på Bermuda och har även haft ett systerbolag i Storbritannien som bistått den svenska verksamheten med vissa tjänster.

Finansinspektionen har gjort oanmälda besök på det kontorshotell man uppgett sig ha, men då inte hittat någon ansvarig för bolaget på plats.

Finansinspektionen har även konstaterat stora brister när det gäller hur bolaget följt regelverkens krav på centrala funktioners oberoende, styrdokument och avtal om
utlagd verksamhet samt hantering av intressekonflikter.

Bolaget har inte heller uppfyllt kravet på sund och ansvarsfull styrning, menar FI.

"De konstaterade bristerna innebär att Maiden Life har åsidosatt sina skyldigheter enligt FRL och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet. Överträdelserna kan inte anses som ringa eller ursäktliga", skriver FI i sitt 29-sidiga beslut idag.

"När det gäller hur länge överträdelserna har pågått konstaterar Finansinspektionen
att Maiden Life har saknat huvudkontor i Sverige under närmare tre år.
De övriga överträdelserna har pågått under olika lång tid av undersökningsperioden och som längst under tre år. Den långa tiden talar i försvårande riktning", skriver FI.

Finansinspektionen anser att katalogen för brister borde leda till att man drar in tillståndet men fastnar för en "kännbar" sanktion på 5,5 miljoner kr och en varning.

Det är något under maxsanktionen som skulle innebära tio procent av omsättningen på 71 miljoner kr, alltså 7,1 miljoner kr.

Men här blir det lite rabatt och FI kommer nu att fakturera bolaget Maiden Life 5,5 miljoner kr, så snart beslutet vunnit laga kraft.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561