NYHETSARKIVET
28 jun 2021 13:07
Regelrådet: Bra PM om tjänstepension för egenföretagare - men vilka berörs?
Regelrådet har nu gjort tummen upp för regeringens promemoria om egenföretagares möjlighet att meddela tjänstepensionsförsäkringar i tjänstepensionskassor i ett remissvar.

Rådet ligger under Tillväxtverket, har till uppgift att granska och yttra sig över författningsförslag som kan få betydelse för företag,

Regelrådet ser positivt på det mesta i och tycker att promemorian i sin helhet uppfyller förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning.

Viss kritik riktas dock emot att regeringen inte riktigt lyckas berätta om vilka föreningar det handlar om, vilka affärer de gör och gjort. Kort sagt; vad är det den nya lagstiftningen ska förbättra och för vem? Men, om inte lagstiftningen ändras skulle de föreningar det är fråga om tvingas i likvidation, vilket man vill förhindra.

"Enligt Regelrådets uppfattning hade det varit önskvärt om förslagsställaren kunde utvecklat sin beskrivning och angett information om storlek utifrån exempelvis antal anställda eller årsomsättning. Regelrådet anser vidare att det hade varit motiverat att redovisa en mer specifik beskrivning av antal företag som berörs av förslaget."

Regelrådet noterar vidare att försäkringstagarna för de aktuella tjänstepensionsförsäkringarna oftast är små egenföretagare.

"Det hade varit önskvärt med någon information om hur många egenföretagare det rör sig om och även en beskrivning av dessa egenföretagare som berörs av den föreslagna ändringen. Avsaknaden av sådana beskrivningar medför att konsekvensutredningen är ofullständig i denna del."

Trots att man alltså inte vet särskilt mycket om vilka som berörs får man en OK-stämpel på förslaget av regelrådet.

Svensk Försäkring och Finansinspektionen har tidigare meddelat att de inte har något emot att förslagen i promemorian blir till lag.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561