NYHETSARKIVET
29 jun 2021 12:04
Svensk Försäkring tillstyrker förslaget om utvidgad flytträtt
Motståndet mot flytträtt har varit starkt i försäkringsbranschen och många bolag har historiskt verkat för att kunderna inte ska få flytta.

Men efter intensivt lobbande från framför allt Nordnets Frida Bratt och Avanzas Johanna Kull lyckades man tvinga fram lagstiftning som möjliggör flytt och där flyttavgifterna fått ett tak har branschen lagt sig på rygg.

Det gäller även den retroaktiva flytträtt som regeringen utrett, efter det att finansutskottet ställt sig bakom ett tillkännagivande till regeringen och krävt att även äldre försäkringar ska kunna förses med rätt till återköp i efterhand.

Nu har Svensk försäkring välsignat regeringens förslag till flytträtt på gamla försäkringar i sitt remissvar. Dock med brasklappen att det här inte ska betyda att det är ok med retroaktiv lagstiftning i framtiden.

I sitt remissvar på promemorian ”Utvidgad flytträtt för fond- och depåförsäkringar”, skriver Svensk Försäkring så här:

”Vi delar slutsatsen att i förevarande fall överväger fördelarna med förslaget
nackdelarna med retroaktiv lagstiftning. Men vi vill samtidigt med skärpa
understryka vikten av att i framtida lagstiftningsarbete verkligen värna principen
om att lagstiftning på förmögenhetsrättens område som huvudregel inte ska ges retroaktiv verkan.”

Och Svensk Försäkrings chefjurist Johan Lundström säger så här i ett uttalande från organisationen:

”Försäkringsavtal är ofta långvariga. Om försäkringsföretagen inte ges rimliga möjligheter att överblicka konsekvenserna av de avtal de ingår kan deras förutsättningar att erbjuda konsumenter och företag trygghet påverkas negativt.”

Svensk Försäkring påpekar i svaret att försäkringar är komplexa produkter och att det kan vara svårt för kunder att utvärdera olika val när det gäller det bolag man flyttar ut från och det bolag kunden väljer att flytta till.

”Det kan finnas risk for att besluten inte alltid blir medvetna och välavvägda ur ett helhetsperspektiv. Information och rådgivning spelar har en viktig roll för att allt av betydelse även utöver avgifter ska belysas”, står det i remissvaret.

Svensk Försäkring ger lagstiftaren en stjärna i kanten, eftersom denne tydligt markerar att flytträtt på tjänstepensioner är en fråga för den som är försäkringstagare, alltså arbetsgivaren.

Eftersom en stor del av de försäkringar som kan omfattas av de föreslagna retroaktiva reglerna i viss utsträckning är tjänstepensioner kommer det att innebära att de inte kan flyttas, om inte arbetsgivaren är med på det. Därmed skapas ingen stor flyttkarusell där alla försäkringar plötsligt kan flyttas. Det gör att många av branschorganisationens medlemmar kan skydda stora delar av sina bestånd.

”Svensk Försäkring anser därför att det är bra att promemorian tydligt redogör för att tjänstepension grundar sig på anställningsförmåner i ett anställningsförhållande och att flytträtten tillkommer arbetsgivaren i egenskap av försäkringstagare.
Att det ar försäkringstagaren som disponerar över flytträtten enligt 11 kap. 5  
försäkringsavtalslagen innebar att den försäkrade/arbetstagaren inte själv kan
begära flytt av en individuell tjänstepensionsförsäkring utan att det måste ske för försäkringstagarens/arbetsgivarens räkning.”

Svensk Försäkring påpekar att man i fall då en tjänstepension lagts i fribrev för att en anställning upphört kan det finnas problem att flytta den eftersom den försäkrade/anställde inte ens efter avslutad anställning har dispositionsrätt över försäkringen.

Det problemet borde utredas, anser Svensk Försäkring som påtalade detta redan i remissrundan förra gången men att någon sådan utredning inte tillsatts.

Eftersom de kollektivavtalade försäkringarna i praktiken är fridlysta kommer konsekvenserna av en utvidgad flytträtt främst handla om individuella tjänstepensioner. Det här anser Svensk Försäkring att lagstiftaren inte belyst tillräckligt i promemorians konsekvensanalys och skriver:

”Det hade t.ex. varit önskvärt att konsekvenserna för arbetsgivare och anställda belysts i större utsträckning, inte minst mot bakgrund av deras olika roller i försäkringsavtalet och flyttprocessen", skriver Svensk Försäkring.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561