NYHETSARKIVET
22 sep 2021 13:39
Utredning om kommunal styrning - inga krav på fondering av pensionsskuld
Idag på förmiddagen fick civilminister Lena Micko den digra utredningen, 445 sidor, om kommunernas och regionernas framtida regler för ekonomistyrning, En god kommunal hushållning SOU 2021:75.

En viktig del i utredningen för pensionsintresserade handlar om huruvida det även i fortsättningen ska vara möjligt att redovisa intjänade men ej utbetalade pensionsskulder utanför balansräkningen.

Det är ju den posten som Skandia löpande redovisar och där brukar berätta om hur stora skulder som ’döljs’ i det som kallas ansvarsförbindelsen. För Skandia har det ofta handlat om att göra innevånare i kommuner och regioner medvetna om hur mycket de är ’skyldiga’ i dolda skulder.

En hastig genomläsning av sammanfattningen av utredningens förslag pekar inte mot att kommuner och regioner ska tvingas att försäkra bort den här långsamt minskande posten, som alltså består av pensionsrättigheter intjänade före 1998.

I och med att man sedan dess i stor utsträckning gått över till premiebestämda tjänstepensioner och i takt med att förmånstagarna, alltså de tidigare anställda, avlider försvinner ju skulden med tiden. Utredningen bedömer att den är helt borta omkring år 2050.

Utredningen vill dock att kommunerna skärper styrningen och vill ta bort vissa undantag som gör att man inte ska kunna komma undan med stora långsiktiga underskott med hänvisning till särskilda omständigheter.

Man vill heller inte se att kommunerna fortsätter att använda sig av resultatutjämningsfonder, även om de man redan byggt upp ska få finnas kvar och tas i anspråk.

Systemet har inte uppnått syftena menar utredningen som istället vill att staten istället ska ha ett regelverk som garanterar att kommuner och regioner klarar sig om det uppstår kriser.

Så har ju skett, till exempel under pandemin, men här vill utredningen att staten långsiktigt ska garantera pengar i kristider så att det inte ska vara särskilda pengar som delas ut ad hoc. Då blir det lättare för kommuner och regioner att agera långsiktigt, enligt utredningen.

Utredningen föreslår därför att möjligheten till att bygga upp resultatutjämningsfonder tas bort.

"För att öka långsiktigheten i planering och styrning föreslår utredningen att kommuner och regioner ska upprätta ett tioårigt program för god kommunal hushållning. Programmet ska innehålla mål och riktlinjer för hur en god kommunal hushållning kan nås. Kommunen eller regionen ska ange sina långsiktiga mål för årets resultat, soliditet inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, självfinansieringsgrad av investeringar samt för låneskulden", läser Pensionsnyheterna.

Det nya regelverket som föreslås för styrningen ska även innehålla riktlinjer för tillåten risk vid placeringar och upplåning.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561